1 Ekim 2007 Pazartesi

VATANDAŞLIK VE İNSAN HAKLARI ÖĞRETİM PROGRAMI

AÇIKLAMALAR
Vatandaşlık ve İnsan Hakları Eğitimi dersi öğretim programı konuları iki yılda işlenecek şekilde düzenlenmiştir.
Öğretmen, bu derste öğrencilerin özellikle kendi haklarını tanıma, başkalarının haklarına saygı ve hoşgörü gösterme, aynı zamanda kendisinin ve başkalarının haklarını koruma gibi konularda onları bilinçlendirmeye yönelik çalışmalar yapmalıdır. Ancak, öğrencilerin özelliğinden dolayı öğretmen bu hedefini gerçekleştirmede bazı güçlüklerle karşılaşabilir. Karşılaşılan güçlükleri aşmak amacıyla aileleri insan hakları konusunda bilinçlendirme etkinliklerine de önem vermelidir. Bunu sağlamak amacıyla öğretmen, yeri geldikçe yakın çevresindeki üniversite, vakıf, dernek vb. kuruluşlarla iş birliğine giderek konuyla ilgili kişileri okula davet edip onların öğrenci ve velilerle görüşmelerini sağlayabilir. Ders konularıyla ilgili konferans, sempozyum vb. toplantılara öğrenci ve ailelerin katılımlarını sağlayabilir. Yine öğretmen, resmî ya da sivil kuruluşların engelli bireylere sağladığı sosyal haklardan öğrencileri ve aileleri haberdar edebilmek için toplantılar düzenleyebilir. Toplantılar sayesinde ailelerin birbirleriyle iletişime geçmeleri ve bu konularda kendi aralarında bilgi alışverişi yapmaları sağlanabilir.
Vatandaşlık ve İnsan Hakları Eğitimi dersinin işlenişinde öğretmen, özellikle soyut kavramların öğretiminde yeterli özeni göstermek durumundadır. Bu kavramların tanımlamalar şeklinde öğretilmemesi, ezbere dayandırılmaması, mümkün olduğunca somut örneklerden hareket ederek verilmeye çalışılması gerekmektedir. Konuların işlenişinde önceden bilinmesi gereken ancak programda amaçlar arasında yer almayan bazı kavramlar varsa öğretmen, öncelikle bu kavramları en basit biçimde vererek konuya geçmelidir. Öğretmen, diğer konuların işlenişinde de öğrencinin yakın çevresinden yararlanarak konuları somutlaştırmalı, böylece öğrencinin günlük yaşama uyumunu sağlamalıdır.
Toplum düzeninin sağlanabilmesi için kendi hak ve sorumluluklarını yerine getirmesi gerektiği vurgulanmalı, öğrencilerin iyi birer vatandaş olarak toplum içinde, toplumun diğer üyeleriyle bir arada ve uyumlu yaşamaları sağlanmalıdır. Öğrencilere; sosyal ilişkilerinde adil davranabilmesi, ahlâk kurallarına uygun davranışlar gösterebilmesi ve dürüst olabilmesine yönelik davranışlar kazandırılmaya çalışılmalıdır.
Öğrencilere sevgi, saygı ve anlayış duyguları ile diğer kişilerle dayanışma içinde bulunması, eleştirilere açık olması, başkalarının iyi davranışları ve başarılarını takdir etmesi gereği, yeri geldikçe vurgulanmalıdır.
Vatandaşlık ve İnsan Hakları Eğitimi dersi işlenirken mümkün olduğunca diğer derslerle bağlantı kurulmasına dikkat edilmeli, benzer konuların işlenişinde paralellik sağlanmalıdır.
Atatürkçülük konularıyla ilgili; 04.08.1999 tarih ve 263 sayılı Talim Terbiye Kurulu kararıyla kabul edilen ve Eylül 1999 tarih 2504 sayılı Tebliğler Dergisi’nde yayınlanan ilköğretim kurumlarının öğretim programları ile ders kitaplarında yer alması gereken konular, bütünüyle Vatandaşlık ve İnsan Hakları Eğitimi dersi öğretim programında da işlenecektir.
GENEL AMAÇLAR
1. Bireyin, toplum içinde yaşaması gereğini bilir.
2.Toplum hayatında sevgi, saygı, hoşgörünün önemini bilir.
3. Atatürk’ün temel hak ve özgürlüklere verdiği önemi bilir.
4. Kendine ve başkasına tanınan hakların farkında olur.
5.Toplum içinde kendi payına düşen görev ve sorumlulukları yerine getirme alışkanlığı
kazanır.
6. Vatandaş olma bilinci kazanır.
ÖZEL AMAÇLAR
1. İnsan hakları kavramını bilir.
2. İnsanın temel hak ve özgürlüklerini tanır.
3. İnsan haklarının korunmasında sevgi, saygı ve hoşgörünün önemini bilir.
4. İnsan haklarının korunmasına özen gösterir.
5. “Çocuk Hakları Sözleşmesi”yle kendisine tanınan hakları bilir.
6. Devletin, temel hak ve özgürlüklerle ilgili görevlerini bilir.
7. Atatürk’ün insan hak ve özgürlüklerine önem verdiğini kavrar.
8. Devlet kavramını bilir.
9. Devletin vatandaşlarına karşı olan temel görevlerini bilir.
10. Vatandaşın devlete karşı görevlerini bilir.
11. Atatürk’ün, vatandaşlık görevlerine önem verdiğini kavrar.
12. Atatürk’ün, vatanını ve ulusunu çok sevdiğini kavrar.
AMAÇ VE DAVRANIŞLAR
(7. ve 8. Yıllar)
ÜNİTE I: İNSAN HAKLARI
Amaç 1: İnsan hakları kavramını bilir.
Davranışlar:
1. İnsan haklarının, insanların sadece insan olmalarından dolayı sahip oldukları
haklar olduğunu söyler.
2. İnsan haklarının tüm insanlar için geçerli olduğunu söyler.
3. İnsanların bu haklara, doğuştan sahip olduğunu söyler.
4. İnsan haklarının vazgeçilmez ve devredilmez haklar olduğunu söyler.
5. İnsan haklarının sınırlandırılmasının söz konusu olamayacağını söyler.
6. İnsan haklarını kullanırken, bir başkasının hakkının çiğnenemeyeceğini söyler.
7. Devletin, insan haklarını korumakla yükümlü olduğunu söyler.
Amaç 2: İnsanın temel hak ve özgürlüklerini tanır.
Davranışlar:
1. Yaşama hakkının, insanın temel hak ve özgürlüklerinden olduğunu söyler.
2. Eğitim hakkının, insanın temel hak ve özgürlüklerinden olduğunu söyler.
3. Kişi dokunulmazlığı hakkının, insanın temel hak ve özgürlüklerinden olduğunu
söyler.
4. Sağlıklı bir çevrede yaşama hakkının, insanın temel hak ve özgürlüklerinden
olduğunu söyler.
5. Özel hayatın gizliliği hakkının, insanın temel hak ve özgürlüklerinden olduğunu
söyler.
6. Seçme ve seçilme hakkının, insanın temel hak ve özgürlüklerinden olduğunu
söyler.
7. Konut dokunulmazlığı hakkının, insanın temel hak ve özgürlüklerinden olduğunu
söyler.
8. Düşünce özgürlüğünün, insanın temel hak ve özgürlüklerinden olduğunu söyler.
9. Din ve vicdan özgürlüğünün, insanın temel hak ve özgürlüklerinden olduğunu
söyler.
10. Haberleşme özgürlüğünün, insanın temel hak ve özgürlüklerinden olduğunu
söyler.
11. Yerleşme ve seyahat etme özgürlüğünün, insanın temel hak ve özgürlüklerinden
olduğunu söyler.
12. Çalışma hakkının, insanın temel hak ve özgürlüklerinden olduğunu söyler.
13. Toplantı hak ve özgürlüğünün, insanın temel hak ve özgürlüklerinden olduğunu
söyler.
14. Bilim ve sanat özgürlüğünün, insanın temel hak ve özgürlüklerinden olduğunu
söyler.
Amaç 3: İnsan haklarının korunmasında sevgi, saygı ve hoşgörünün önemini bilir.
Davranışlar:
1. Başkalarının düşüncelerine saygı gösterilmesi gerektiğini söyler.
2. Farklı düşüncelere karşı hoşgörülü davranılması gerektiğini söyler.
3. Kendi hakları kadar başkalarının haklarının da korunması gerektiğini bilir.
Amaç 4: İnsan haklarının korunmasına özen gösterir.
Davranışlar:
1. Başkalarının haklarını korur.
2. Kendi haklarını arar.
3. Başkalarına kötü söz söylemez.
4. Başkalarının düşüncelerine saygı gösterir.
5. Başkalarının sözünü kesmeden dinler.
6. Başkalarının eşyalarını izinsiz almaz.
7. Başkalarıyla kavga etmez.
8. Başkalarıyla alay etmez.
9. Nedenini bilmediği bir konuda başkalarını suçlamaz.
Amaç 5: “Çocuk Hakları Sözleşmesi”yle kendisine tanınan hakları bilir.
Davranışlar:
1. Devletin, her çocuğun bakım ve korunmasını sağlayan önlemleri alması
gerektiğini söyler.
2. Her çocuğun, düşünce, din ve vicdan özgürlüğüne sahip olduğunu söyler.
3. Devletin, çocuğu her türlü saldırı ve insanlık dışı kötü davranışlara karşı
korumakla görevli olduğunu söyler.
4. Devletin, engelli çocukların hayatını kolaylaştıran önlemleri almak zorunda
olduğunu söyler.
5. Her çocuğun, sağlık hizmetlerinden yararlanma hakkı bulunduğunu söyler.
6. Her çocuğun, sosyal güvenlikten yararlanma hakkı bulunduğunu söyler.
7. Her çocuğun, eğitimden yararlanma hakkı bulunduğunu söyler.
8. Her çocuğun, dinlenme, oynama, çeşitli kültürel faaliyetlerde bulunma hakkı
olduğunu söyler.
9. Her çocuğun, gelişimine zarar verecek şekilde çalıştırılmasına karşı korunma
hakkı olduğunu söyler.
10. Her çocuğun, cinsel amaçlı olarak kendisinden yararlanılmasına karşı korunma
hakkı olduğunu söyler.
11. Devletin, çocuğu uyuşturucu madde vb. lerinin kullanımına karşı korumakla
görevli olduğunu söyler.
12. Devletin, özel bakım gerektiren durumlarda çocuğa ya da ailesine parasal destek
sağlamakla görevli olduğunu söyler.
13. Çocuk Hakları Sözleşmesi’ni kabul eden devletlerin, bu hakların kullanılmasını
sağlayacak tüm düzenlemeleri yapmakla görevli olduğunu söyler.
Amaç 6: Devletin temel hak ve özgürlüklerle ilgili görevlerini bilir.
Davranışlar:
1. Devletin, temel hak ve özgürlükleri korumakla görevli olduğunu söyler.
2. Devletin, temel hak ve özgürlükleri, anayasa ve yasalarla güvence altına aldığını
söyler.
3. Devletin, kişilerin anayasa ve yasalara uygun davranmalarını sağlaması
gerektiğini söyler.
4. Devletin, temel hak ve özgürlüklerin korunmasını sağlayan kurum ve
kuruluşları oluşturduğunu söyler.
Amaç 7: Atatürk’ün insan hak ve özgürlüklerine önem verdiğini kavrar.
Davranışlar:
1. Atatürk’ün önderliğinde kurulan cumhuriyet yönetimiyle Türk ulusunun kazandığı
hak ve özgürlüklerin neler olduğunu açıklar.
2. Atatürk’ün, insan hak ve özgürlüklerine verdiği önemini belirten sözlerinden
örnekler verir.
ÜNİTE II: DEVLET VE VATANDAŞ İLİŞKİSİ
Amaç 8: Devlet kavramını bilir.
Davranışlar:
1. Devletin, toplumu yöneten bir güç olduğunu söyler.
2. Toplumların yönetiminde devletin daha üstünde başka bir gücün bulunmadığını
söyler.
3. Devletin amacının, toplumdaki düzeni, birlik ve beraberliği korumak olduğunu
söyler.
4. Devlet yönetiminin yasalarla sağlandığını söyler.
5. Devletin koyduğu yasalara, vatandaşların uyma zorunluluğu olduğunu söyler.
Amaç 9: Devletin vatandaşlarına karşı olan temel görevlerini bilir.
Davranışlar:
1. Kişilerin ve toplumun huzur ve mutluluğunu sağlamanın, devletin görevi olduğunu
söyler.
2. Ulusun bağımsızlığını ve bütünlüğünü sağlamanın, devletin görevi olduğunu
söyler.
3. Kişilerin temel hak ve özgürlüklerini güvence altına almanın, devletin görevi
olduğunu söyler.
Amaç 10: Vatandaşın devlete karşı görevlerini bilir.
Davranışlar:
1. Seçim hakkının kullanılmasının, bir vatandaşlık görevi olduğunu söyler.
2. Askerlik yapmanın, bir vatandaşlık görevi olduğunu söyler.
3. Devlete vergi vermenin, bir vatandaşlık görevi olduğunu söyler.
4. Devletin çıkardığı yasalara uymanın, bir vatandaşlık görevi olduğunu söyler.
Amaç 11: Atatürk’ün vatandaşlık görevlerine önem verdiğini kavrar.
Davranışlar:
1. Cumhuriyetin ilânından sonra vatandaşlık görevleri konusunda yapılan
düzenlemelerin neler olduğunu açıklar.
2. Atatürk’ün vatandaşlık görevlerinin önemini vurgulayan sözlerinden örnekler verir.
Amaç 12: Atatürk’ün vatanını ve ulusunu çok sevdiğini kavrar.
Davranışlar:
1. Atatürk’ün, vatanını ve ulusunu çok sevdiğini örneklerle açıklar.
2. Atatürk’ün, vatan savunması için yaptığı özverileri açıklar.
3. Atatürk’ün, Türk ulusunun her alanda kalkınıp gelişmesi için yaptığı çalışmalardan
örnekler verir.
ÜNİTELER
ÜNİTE I: İNSAN HAKLARI
A. Toplumsal Bir Varlık Olarak İnsan
B. Temel Hak ve Özgürlükler
1. Temel hak ve özgürlüklerin korunmasında bireylerin görevleri
2. Temel hak ve özgürlüklerin korunmasında devletin görevleri
C. İnsan Haklarının Korunması
1. İnsan haklarının korunmasının önemi
2. İnsan haklarının korunmasında sevgi, saygı ve hoşgörü
Ç. Çocuk Hakları Sözleşmesi
ÜNİTE II: DEVLET VE VATANDAŞ İLİŞKİSİ
A. Devletin Vatandaşa Karşı Görevleri
B. Vatandaşın Devlete Karşı Görevleri
ÖRNEK İŞLENİŞ
Açıklama:
Öğretilecek konularla ilgili olarak hazırlanan bir çizelgeyle öğrencilerin performansları önceden ölçülür. Bu ölçme sırasında konuyla ilgili olarak öğrencilere, çizelgedeki sorular sorulur. Doğru yanıtlar “+”, yanlış yanıtlar “-” ile gösterilir (Performansın belirlenmesi için yapılan çalışma ve buna ilişkin hazırlanan kayıt tablosu, günlük plân formatının dışındadır.).
PERFORMANS KAYIT TABLOSU KESİTİ
BİLDİRİMLER
ÖLÇÜT
SORULAR
Ali
Ayşe
Sedat
1. Vatandaşın devlete karşı
görevlerinin;
%100
1.Vatandaşın devlete karşı
görevleri nelerdir? Söyle.a. Seçimlere katılma,

a. Seçimlere katılma
-
-
-
b. Askerlik yapma,

b. Askerlik yapma
+
-
-
c. Vergi verme,

c. Vergi verme
-
+
-
ç. Yasalara uyma olduğunu söyler.

ç. Yasalara uyma
-
-
-


Sonuç
-
-
-
Dersin Adı : Vatandaşlık ve İnsan Hakları Eğitimi
Ünitenin Adı : Devlet ve Vatandaş İlişkisi
Konunun Adı : Vatandaşın Devlete Karşı Görevleri
Süre : 40 dakika
Yöntem ve Teknikler: Anlatım, soru-yanıt
Öğretim Materyalleri: “İyi Bir Vatandaş Olmak İstiyorum” adlı öykü, resim kartları, fatura,
çevre ve temizlik vergisi makbuzu, emlâk vergisi makbuzu.
Resim Kartları
Birinci resim kartı : Asker resmi.
İkinci resim kartı : Oy kullanan insanları ifade eden resim.
Amaç : Vatandaşın devlete karşı görevlerini bilir.
Davranışlar:
1. Seçim hakkının kullanılmasının, bir vatandaşlık görevi olduğunu söyler.
2. Askerlik yapmanın, bir vatandaşlık görevi olduğunu söyler.
3. Devlete vergi vermenin, bir vatandaşlık görevi olduğunu söyler.
4. Devletin çıkardığı yasalara uymanın, bir vatandaşlık görevi olduğunu söyler.
Performans kayıt tablosu dikkate alınarak davranışlar ad belirtilerek yeniden yazılır.

1. Ali, Ayşe, Sedat, seçim hakkının kullanılmasının, bir vatandaşlık görevi olduğunu
söyler.
2. Ayşe, Sedat, askerlik yapmanın, bir vatandaşlık görevi olduğunu söyler.
3. Ali, Sedat, devlete vergi vermenin, bir vatandaşlık görevi olduğunu söyler,
4. Ali, Ayşe, Sedat, devletin çıkardığı yasalara uymanın, bir görev olduğunu söyler.
ÖĞRENME VE ÖĞRETME ETKİNLİKLERİ
Öğretmen, bu konunun işleneceği günden önce öğrencilerden, vergi, askerlik, seçim, yasalara uyma gibi vatandaşlık görevleriyle ilgili olarak vergi makbuzu, fatura, fiş, resim vb. materyaller getirmelerini ister.
Öğretmen, “Çocuklar, geçen derslerimizde devletin vatandaşlarına karşı görevlerinin neler olduğunu öğrenmiştik. Bugün ise vatandaş olarak bizim devlete karşı görevlerimizin neler olduğunu öğreneceğiz. Bununla ilgili olarak size kısa bir öykü okuyacağım. Siz de dikkatlice bu öyküyü dinleyin.” diyerek derse giriş yapar.
İYİ BİR VATANDAŞ OLMAK İSTİYORUM
Güzel bir pazar günüydü. Annesi Emre’yi uyandırdıktan sonra ailece kahvaltılarını yaptılar. Annesi Emre’ye “Bugün baban ve ben seçimlere katılmak için oy kullanmaya gideceğiz. Senin de bizimle gelmeni istiyoruz. Çünkü sen de büyüdüğün zaman oy kullanacaksın.” der ve birlikte oy kullanacakları yere giderler. Sıra kendilerine geldiğinde Emre’nin annesi ve babası oylarını kullanırlar. Eve dönerken Emre merakla annesine “Anneciğim, siz niçin oy kullandınız?” diye sorar. Annesi de “Emreciğim, biz oy kullanarak bizi yönetecek kişileri seçiyoruz. Aynı zamanda seçim hakkımızı kullanarak bir vatandaşlık görevimizi yerine getirmiş oluyoruz.” diyerek yanıt verir. Emre bu kez babasına dönerek “Baba, oyunuzu kullanmasaydınız ne olurdu?” diye sorar. Babası Emre’ye “Bak oğlum, annenin de söylediği gibi bu, devlete karşı bir vatandaşlık görevimizdir ve bu görevimizi yerine getirmezsek yasalara uymamış oluruz.” der.
Emre tekrar babasına “O zaman yasalara uymak da bir vatandaşlık görevi midir?” diye sorar. Emre’nin bu sorusu babasını çok şaşırtır ve memnun eder. Bunun üzerine babası Emre’ye “Aferin sana Emre, çok iyi düşündün. Vatandaş olarak devlete karşı görevlerimizden biri de devletin çıkardığı yasalara uymaktır.” der. Emre, vatandaşların başka görevleri olup olmadığını çok merak eder. Hemen babasına “Devlete karşı başka görevlerimiz var mıdır?” diye sorar. Babası da “Evet, oy kullanma ve yasalara uymanın dışında iki önemli görevimiz daha var. Biri askerlik yapmak, diğeri de vergi vermek.” der. Bu arada evlerinin yakınındaki bakkalın önüne gelmişlerdir. Annesi “Bakkaldan süt ve ekmek almamız gerekiyor.” diyerek birlikte bakkala girerler. Alışverişlerini yaptıktan sonra bakkalın verdiği fişi babası Emre’ye göstererek “Bak Emre, bakkala ödediğimiz para karşılığında aldığımız fiş sayesinde yaptığımız alışverişin vergisini devlete karşı ödemiş oluyoruz. Vatandaş olarak yerine getirdiğimiz her görev çok önemlidir. Vergimizi verirsek, devlet bize daha çok hizmet sunar, askerlik görevimizi yaparsak vatanımızı korumuş oluruz, oy kullanırsak kendi yöneticilerimizi kendimiz seçmiş oluruz ve en önemlisi devletin yasalarına uyarsak iyi bir vatandaş oluruz.” der.
Emre eve dönerken geçirdiği bu günden çok memnun kalmıştır. Annesine ve babasına dönerek “Ben de büyüyünce askere gideceğim, vergi vereceğim, oy kullanacağım ve yasalara uyacağım. Böylece ben de vatandaş olarak görevlerimi yapacağım.” der. Emre’nin bu sözü anne ve babasının çok hoşuna gider, onu öperek evlerine girerler.
Öğretmen, öykü bittikten sonra “Aferin çocuklar, beni çok iyi dinlediniz. Öykümüzde vatandaşlık görevlerinin neler olduğu anlatıldı. Şimdi ben size vatandaşlık görevlerimizle ilgili bazı resimler göstereceğim.” der ve oy kullanan insanların resmini gösterir. Öğrencilere “Buradaki insanlar ne yapıyor?” sorusunu yöneltir. Öğrencilerden gelen “Oy kullanıyorlar.” doğru yanıtını pekiştirir. Öğretmen öğrencilere “Evet çocuklar, oy kullanmak yani seçim hakkının kullanılması bir vatandaşlık görevidir.” der ve öğrencilere “Vatandaşlık görevlerimizden biri neymiş?” diye soru sorar. Öğrencilerden gelen “Seçim hakkının kullanılması.” doğru yanıtını pekiştirir ve doğru yanıtı tahtaya yazar.
Sonra her öğrenciye seçim hakkının kullanılmasının vatandaşlık görevlerinden biri olduğunu tekrarlatır. Öğretmen, öğrencilere nöbet tutan bir asker resmi gösterir ve onlara “Resimde ne görüyorsunuz?” sorusunu yöneltir. Öğrencilerden gelen “asker” doğru yanıtını pekiştirir. Performansı “+” olan Ali’ye dönerek “Peki Ali, vatandaşlık görevlerimizden biri de neymiş?” sorusunu yöneltir. Ali’den gelen “Askerlik yapmak” doğru yanıtını pekiştirir ve doğru yanıtı tahtaya yazar. Daha sonra öğretmen “Çocuklar, her Türk erkeğinin askerlik yapması bir vatandaşlık görevidir.” der. Diğer öğrencilere de askerlik yapmanın bir vatandaşlık görevi olduğunu tekrarlatır. Öğretmen, sonra tahtaya yazılanları işaret ederek “Seçim hakkının kullanılması ve askerlik yapmak vatandaşlık görevlerimizdendir.” der. Daha sonra öğrencilerden getirmelerini istediği çevre ve temizlik vergisi makbuzları, taşıt vergisi makbuzları, fiş vb. lerini çıkarmalarını ister. Öğretmen, Ali’nin yanına giderek “Evet çocuklar, Ali bize çevre ve temizlik vergisi makbuzu getirmiş.” der. Ayşe’nin yanına giderek “Evet, Ayşe de bize alışveriş fişi getirmiş.” der. Son olarak Sedat’ın yanına gider ve “Sedat da bize emlâk vergisi makbuzu getirmiş.” der ve “Evet çocuklar, biz vatandaş olarak sahip olduğumuz ev, araba vb. şeyler ile yararlandığımız hizmetler için devlete belli bir miktar parayı vergi olarak ödüyoruz. Ödediğimize dair bu makbuzlar bize veriliyor. Bu getirmiş olduğunuz belgeler ödediğimiz vergilerden bazılarına aittir.” der. Performansı “+” olan Ayşe’ye dönerek “Peki Ayşe, vatandaşlık görevlerimizden biri de neymiş?” sorusunu yöneltir. Ayşe’den gelen “Vergi verme.” doğru yanıtını pekiştirir ve tahtaya yazar. Öğretmen “Çocuklar, vergi vermek bir vatandaşlık görevidir.” der ve öğrencilerin hepsine vergi vermenin bir vatandaşlık görevi olduğunu tekrarlatır. Sonra öğrencilere “Demek ki, seçim hakkının kullanılması, askerlik yapmak ve vergi vermek vatandaşlık görevlerimizdendir.” der. Öğretmen öğrencilere “Çocuklar, seçimlerde oy kullanmak, askerlik yapmak, vergi vermek devletin koymuş olduğu yasalarla belirlenmiştir. Bunların dışında devletin toplumun düzenini ve huzurunu sağlamak için çıkardığı birçok yasa vardır. Devletin çıkardığı yasalara uymak da bir vatandaşlık görevidir.” der ve tahtaya yasalara uymanın bir vatandaşlık görevi olduğunu yazar. Sonra tüm öğrencilere bunu tekrarlatır. Öğretmen, daha sonra öğrencilere, vatandaşın devlete karşı görevlerini tahtada yazılanları işaret ederek tekrarlar. Ali, Ayşe ve Sedat’a da vatandaşın devlete karşı görevlerinin neler olduğunu tekrarlatır. Bu arada öğrencilerden gelen doğru tepkileri pekiştirir, yanlış olanları düzeltir (Gerekirse sözel ipucu vererek doğru yanıt vermelerini sağlar.). Öğrencilerin getirdikleri fiş, makbuz vb. materyaller ile sınıf panosunda vatandaşlık görevleriyle ilgili bir köşe hazırlanır.
ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME:
Örnek Ölçme Soruları
1.Vatandaşın devlete karşı görevleri nelerdir?
2.Aşağıdakilerden hangisi devlete karşı görevlerimizdendir?
a. Vergi verme
b. Yasa çıkarma
c. Okula zamanında gelme
Değerlendirme
Öğretmen, değerlendirme için hazırlanan soruları; Ali, Sedat, Ayşe’ye sorar ve gelen doğru tepkileri pekiştirir. Yanlış tepki verildiğinde, gerekli dönüt ve düzeltmeleri yapar. Öğretmen, ölçme sonuçlarını ve öğrencilerin ders içindeki performanslarını dikkate alarak onların başarıları hakkında sonuca ulaşır.

Hiç yorum yok: