1 Ekim 2007 Pazartesi

TÜRKÇE DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMI

TÜRKÇE DERSİ
ÖĞRETİM PROGRAMI


AÇIKLAMALAR

Türkçe dersi öğretim programı konuları dört yılda işlenecek şekilde düzenlenmiştir.

Bireyler arasındaki bilgi alış verişini ana dilimizin dinleme, konuşma, okuma, yazma , görsel okuma ve görsel sunu olarak sınıflandırılan beş temel beceri alanı aracılığıyla gerçekleştiriyoruz. Dinleme ve okuma ana dilimizde anlama gücüne yönelik becerilerdir. Bu nedenle Türkçe öğretiminin temel amacı öğrencileri bu beceri alanlarında yetkinliğe ulaştırmaktır.

Zihinsel öğrenme yetersizliği olan bireylerin içinde bulundukları toplumla iletişim kurmaları, bilgi alış verişinde bulunmaları için anlama ve anlatma gücüne yönelik becerilerini geliştirecek etkinlikler planlanmalıdır. Bu şekilde söylenenleri, okuduklarını anlamaları, düşüncelerini, duygularını, gördüklerini, isteklerini sözle, yazı ile ve görselleri kullanarak anlatmaları mümkün olabilir.

Öğretmen planlamayı yaparken öğrenci seviyelerini göz önünde bulundurmalı, eğitim ortamı ile ilgili düzenlemeler yapmalı, etkinlikleri iyi düzenlemelidir.

Bu kuruma gelen bazı öğrenciler, ilköğretimlerini tamamlamış olmalarına rağmen çeşitli nedenlerle tam olarak okuma yazma becerisi kazanmamış olabilirler. Öğretmen böyle bir durumda programda yer alan “İlk Okuma Yazma” bölümündeki amaçların öğretimi ile işe başlamalıdır. Ancak çevresel koşullar düzenlenip, uygun yöntemler kullanılmasına rağmen okuma yazma çalışmalarında hiçbir ilerleme kaydedemeyen öğrencilere işlevsel okuma yazma becerileri kazandırılmaya çalışılmalıdır. Örneğin otobüslerin kenarlarında gittikleri semtleri belirten yazılar, gıda maddeleri üzerindeki yazılar, trafik işaretleri vb. yazılarla günlük yaşamlarında gereksinim duyabilecekleri okuma yazma becerileri görsel okuma/bütünsel okuma yöntemleri kullanılarak kazandırılmalıdır.

İlk okuma yazma öğretiminde amaç öğrenciye yaşamı boyunca ihtiyaç duyacağı okuma ve yazma becerisini kazandırmaktır.

Okuma yazma öğretiminde çeşitli yöntemler kullanılmaktadır. Bu yöntemlerden bazıları; harf, ses, hece, sözcük, karma ve çözümleme yöntemidir. Zihinsel öğrenme yetersizliği olan bireylere özgü bir okuma yazma yöntemi bulunmamaktadır. Ancak öğretmen öğrencilerin bireysel farklılıklarını dikkate alarak onların başarılı olabilecekleri bir yöntemle okuma yazma öğretimi yapabilir.

Okuma yazma çalışmalarında çocuklara kazandırılacak kelime ve cümleler onların yaşantıları ile ilişkilendirilmelidir. Okuma ve yazma etkinliği her zaman birlikte yürütülmeli, öğrencilerin okudukları kelime ve cümleler yazdırılmalıdır. Öğretmen cümleleri yazdırırken öğrencilerin dilbilgisi kurallarına uymalarını sağlamalı, çalışmaları sürekli kontrol etmeli ve hatalı yazımları düzelttirmelidir.

Okuma ve yazmayı öğretme işinde, alıştırmanın büyük önemi vardır. Öğretmen çalışmalar sırasında eğitsel oyunlar düzenleyerek öğrenmenin sıkıcı olmadan kalıcı olmasını sağlamalıdır.

Anlama başlığı altında dinleme ve izleme ile okuma bölümleri ele alınmıştır.

Dinleme, konuşma ya da okuma yoluyla gönderilen bir bildirimin algılanıp kavranmasıdır. Dinleme aynı zamanda öğrenme yollarından biridir ve belli bir amaç için yapılır.

Bireysel ve toplumsal hayatta okuma, konuşma ve dinleme eş değerde önem taşır. Konuşma, okuma ve dinleme iletişim sürecinde kişiler kimi zaman konuşan, kimi zaman okuyan, kimi zaman dinleyen konumundadır. Dinleme; anlama, bilgilenme ve beğenmenin yanı sıra bir görgü kuralıdır. Dinlemenin kendine özgü bilgi, beceri ve alışkanlıkları vardır. Öğrencilere bu bilgi, beceri ve alışkanlığın kazandırılması ve dinleme yeteneklerinin geliştirilmesi gerekir.

Etkili dinlemenin birinci koşulu “Dinlemeye istekli olmaktır.“, ikinci koşulu ise “Dinlemeye hazırlanmaktır.“. Bunun için dinlenecek konu ile ilgili ön bilgileri kazandırma hazırlığının yapılması ve öğrencilerin bedensel, fiziksel olarak hazırlanmasının sağlanması gerekir.

Etkili dinlemeyi sağlamak ve dinleme öğretimini başarıya ulaştırabilmek için öğretmenlerin öğrencilerini iyi tanımaları, kendilerinin de iyi bir dinleyici olmaları, öğrenciler konuşurken onları ilgi ve sabırla dinlemeleri gerekir. Dinleme ve izleme öğretiminde etkinliğin sağlanabilmesi için radyo, televizyon, video, kasetçalar gibi araçlardan yararlanılmalıdır. Ayrıca öğrenciler söyleşi, konser vb. etkinliklerden ve tiyatro, film izleme imkanlarından yararlandırılmalıdır.

Okuma, dil kurallarına uyularak yazılmış iletişimleri, duyu organları yoluyla algılayıp kavramak, anlamlandırmak, yorumlamak, düşünce yürütmek ve yargıya varmaktır. Okulda öğrenme büyük ölçüde okuduğunu anlamaya bağlıdır. Öğretmenler okuma çalışmalarıyla öğrencilere hızlı, doğru ve anlayarak okuma becerisi kazandırmaya, okuma zevki vermeye ve onların kelime dağarcığını zenginleştirmeye çalışmalıdırlar. Ayrıca öğretmen öğrencilerin sesli ve sessiz okuma çalışmaları yapmalarına olanak tanımalıdır. Sesli okumada amaç; okunan yazıdaki bilgi, düşünce, görüş ve duyguların başkalarına dil ve konuşma kuralarına uyularak doğru bir biçimde aktarılmasıdır. Sesli okuma becerisini kazanmış öğrencilerle sessiz okuma çalışmalarına geçilebilir. Sessiz okuma becerisi tam anlamıyla sesli okuma becerisinden sonra kazanılır. Sessiz okuma çalışmaları sırasında öğrencilerin yazıyı parmak, kalem vb. şeylerle izlememelerine; baş gövde hareketleri yapmamalarına, konuşmada görev alan organları hareket ettirmemelerine özellikle dikkat edilmelidir. Ayrıca okunacak metinlerin güncel konu ve sorunlara yönelik olarak seçmek öğrencilerin ilgi ve dikkatlerini çekmesi açısından önemlidir. Okuma becerilerini geliştirebilmek için sürekli uygulama yaptırılması, okuma ya da konuşma sırasında yapılan yanlışları hemen düzeltmek etkilidir. Okuma öncesi, okuma sırası ve okuma sonrasında sorulacak sorularla, okunan yazının daha iyi anlaşılması sağlanmalıdır.

Anlatım başlığı altında konuşma ve yazma ele alınmıştır.

Konuşma; duygu, düşünce , bilgi ile görülen ve yaşananların sözle aktarılması, anlatılması etkinliğidir.

Öğretmen, öğrencilere konuşma beceri ve alışkanlığını kazandırmak için sınıf içinde tartışma ya da konuşma ortamı oluşturmalıdır. Ancak; konuşma ve tartışmaların konusu öğrencilerin düzeylerine göre seçilmelidir. Öğrenciler cesaretleri kırılmadığı takdirde büyük bir konuşma hevesi gösterirler. Bunun için onların başlangıçta alıştıkları şekilde konuşmalarına izin verilmelidir. Doğru ve düzgün konuşamadıkları bahanesiyle öğrencilere söz vermeyen veya onların konuşmalarına sık sık karışan bir öğretmen , öğrencilere iyi bir konuşma alışkanlığı kazandırmaz. İlk zamanlarda önemli olan, hiçbir çekingenlik duymadan duygu, düşünce ve isteklerini serbestçe anlatmalarıdır. Öğretmen öğrencilerin doğal, canlı ve etkili bir şekilde konuşmalarını sağlamak için, böyle bir konuşmayı gerektirecek durumlar ve fırsatlar yaratmalıdır. Ancak böyle bir yol izleyerek öğrencilere her şeyden önce doğru ve düzgün konuşma, anlatmak istediklerini en kısa yoldan anlatma, en açık biçimde anlatma beceri ve alışkanlığı kazandırılabilir.

Yazma; duygu, düşünce, bilgi ile görülen ve yaşananların yazıyla aktarılması, anlatılması etkinliğidir.

Yazma eğitimi, sözcüklerin doğru yazılışını öğretmeyi, dolayısıyla doğru okumaya ve söylemeye alıştırmayı, karşılaşılan yeni bir sözcüğü tanımayı, yazma kurallarını öğretmeyi, doğru yazma istek ve alışkanlığını kazandırmayı amaçlar. Sınıf içi uygulamalarda yazma becerisini geliştirmeye dönük çalışmalara yer verilmeli, özellikle her düzeyde noktalama işaretlerine ve yazım kurallarına dikkat edilmelidir. Öğrenciler bir konu hakkında konuşturulmalı daha sonra yazdırılmalıdır. Konuşma ile yazma arasındaki hız farkından doğabilecek hataları azaltmak için başlangıçta öğrencilerin yazma hızlarına uyacak şekilde ağır ağır söylemeye, kendilerinin ve arkadaşlarının yazdıklarını okuyarak eksiklerini bulmaya ve düzeltmeye çalışmaları alışkanlık hâline getirilmelidir. Ayrıca öğrencilere bitişik eğik yazı alışkanlığı kazandırılmalıdır.

Görsel Okuma ve Görsel Sunu yazılı metinlerin dışında kalan şekil, sembol, resim, grafik tablo, beden dili, ve sosyal olaylar gibi görselleri okuma, anlama ve yorumlamayı kapsamaktadır. Öğrencilerin duygu, düşünce ve bilgilerini görseller aracılığıyla başkalarına aktarması da bu alan içinde ele alınmıştır.

Dilbilgisi; öğrencilerin ana dillerini sözlü ya da yazılı olarak doğru ve etkili bir biçimde kullanmaları için bir araçtır.

Dilbilgisi öğretimi; okuma, yazma ve konuşma çalışmalarıyla paralel götürülmelidir. Dilbilgisi konuları işlenirken doğal ve canlı örnekler üzerinde durulmalıdır. Örneklerin verildiği
tümceler günlük ve doğal konuşmalardan, çeşitli okuma parçalarından, öğrencilerin daha çok ilgisini çekecek konulardan seçilmelidir.

Dilbilgisi kuralları anlama ile ilişkilendirilerek ele alınmalıdır. Öğrencilerle yapılan okuma ve yazma çalışmalarında anlam açısından farklılık ortaya çıkaran durumlar dilbilgisi yönüyle değerlendirilmelidir. Dilbilgisi kuralları öğretimi yerine yeri geldikçe yanlışlıklar düzeltilmeli ve kullanım alışkanlığı verilmelidir.GENEL AMAÇLAR

1. Okuma ve yazma becerisi geliştirir.
2. Görüp izledikleri, dinledikleri, inceledikleri, okudukları ile ilgili anlama gücü geliştirir.
3. Görüp izlediklerini, dinlediklerini, incelediklerini, okuduklarını, düşündüklerini söz,
yazı ve görselleri kullanarak anlatma becerisi geliştirir.
4. Türkçe’yi doğru ve etkili kullanma becerisi geliştirir.
5. Kelime dağarcığını zenginleştirir.
6. Kendini söz ya da yazı ile ifade etmede bu derste öğrendiği kurallara uymaya özen
gösterir.

ÖZEL AMAÇLAR

1. Sesleri ayırt eder.
2. Seslerden heceler oluşturur.
3. Hecelerden kelime oluşturur.
4. Kelimelerden cümle oluşturur.
5. Cümle okuma yazma çalışmaları yapar
6. Cümlelerden metin oluşturur.
7. Dinleme ve izleme becerisi geliştirir.
8. Dinlediğini ve izlediğini anlama becerisi geliştirir.
9. Okuma kurallarına uyar.
10. Okuduğu metni tam ve doğru olarak anlar.
11. Kitap okumaya istekli olur.
12. Şekil, sembol ve işaretleri tanır.
13. Görsel okuma ve görsel sunu becerisi geliştirir.
14. Konuşma kurallarına uyar.
15. Kendini ifade etmeye istekli olur.
16. Yazma kurallarına uyar.
17. Yazma ile ilgili beceriler geliştirir.
18. İmza ile ilgili özelliklere uygun imza atar.
19. Yakın çevresine ait adres bilgilerini bilir.
20. Defter ve kitaplarını düzenli kullanmaya özen gösterir.
21. Anlamlı ve kurallı tümce oluşturur.
22. Anlam özelliklerine göre tümce oluşturur.
23. Noktalama işaretlerini kullanır.
24. Yazım kurallarına uyar.


AMAÇ VE DAVRANIŞLAR
( Hazırlık, 1, 2 ve 3. Yıl )

İLK OKUMA YAZMA

Amaç 1. Sesleri ayırt eder.
Davranışlar
1. Kelimelerden istenilen sesi çıkarır.
2. Çıkarılan sesi ifade eden sembolü gösterir.

Amaç 2. Seslerden heceler oluşturur.
Davranışlar
1. İki sesten anlamlı hece söyler.
2. İki sesten anlamlı hece yazar.
3. Her yeni ses ile önceki öğrendiği seslerden anlamlı hece söyler.

Amaç 3. Hecelerden kelime oluşturur.
Davranışlar
1. Heceleri anlamlı bir kelime olacak şekilde bir araya getirir.
2. Oluşturduğu kelimeyi okur.
3. Oluşturduğu kelimeyi yazar.Amaç 4. Kelimelerden cümle oluşturur.
Davranışlar
1. Kelimeleri anlamlı bir cümle oluşturacak şekilde bir araya getirir.
2. Oluşturduğu cümleyi okur.
3. Oluşturduğu cümleyi yazar.

Amaç 5. Cümle okuma yazma çalışmaları yapar.
Davranışlar
1. Verilen cümleyi okur.
2. Görsellerden hareketle cümle yazar.
3. Söylenen cümleyi yazar.

Amaç 6. Cümlelerden metin oluşturur.
Davranışlar
1. Cümle kartlarını metin oluşturacak biçimde bir araya getirir.
2. Oluşturduğu metni okur.
3. Oluşturduğu metni yazar.
4. Metinle ilgili sorulara uygun cevabı söyler.

ANLAMA
Dinleme ve İzleme

Amaç 7. Dinleme ve izleme becerisi geliştirir.
Davranışlar
1. Konuşmalarda, konuşanın yüzüne bakar.
2. Konuşmacının sözünü kesmeden dinler.
3. Konuşmacıyı dinlediğini uygun jest, mimik ve hareketleriyle gösterir.
4. Konuşma/etkinlik boyunca dikkatini sürdürür.
5. Radyo, teyp vb. araçları başkalarını rahatsız etmeden dinler.
6. Konuşmacıya karşı gerektiğinde gülme, alkışlama vb. sözel olmayan tepkiler gösterir.

Amaç 8. Dinlediğini ve izlediğini anlama becerisi geliştirir.
Davranışlar
1. Dinlediği veya izlediği film, tiyatro, öykü vb.nin kişilerini söyler.
2. Dinlediği veya izlediği film, tiyatro, öykü vb.nin geçtiği zamanı söyler.
3. Dinlediği veya izlediği film, tiyatro, öykü vb.nin geçtiği yeri söyler.
4. Dinlediği veya izlediği film, tiyatro, öykü vb.deki olayları oluş sırasına göre anlatır.
5. Dinlediği veya izlediği film, tiyatro, öykü vb.nin ana düşüncesini söyler.
6. Dinlediği veya izlediği film, tiyatro, öykü vb. ile ilgili sorular sorar.

Okuma

Amaç 9. Okuma kurallarına uyar.
Davranışlar
1. Oturuşunu ışık sol arkadan gelecek biçimde ayarlar.
2. Dik oturur.
3. Kitapla göz arasındaki mesafeyi ayarlar.
4. Metni konuşma sesiyle okur.
5. Sesini, dinleyicilerin rahatça duyabileceği biçimde ayarlar.
6. Sözcükleri doğru ve anlaşılır biçimde okur.
7. Noktalama işaretlerine uygun duraklamalar yapar.
8. Metinde geçen kelimelerin anlamlarına uygun vurgulama yapar.
9. Satırları parmak ya da kalemle izlemeden okur.
10. Sessiz okumada konuşma organlarını hareket ettirmez.
.

Amaç 10. Okuduğu metni tam ve doğru olarak anlar.
Davranışlar
1. Metindeki başlıca kişileri söyler.
2. Metindeki olayın geçtiği yeri söyler.
3. Metindeki olayın geçtiği zamanı söyler.
4. Metindeki olayları oluş sırasına göre anlatır.
5. Metindeki kişileri, olayları birbiriyle karşılaştırarak benzer ve ayrı yönlerini bulur.
6. Metinde beğendiği, beğenmediği yerleri ve yönleri belirtir.
7. Metindeki hatalı anlatımları söyler.

Amaç 11. Kitap okumaya istekli olur.
Davranışlar
1. Sınıf kitaplığının oluşturulması için katkı sağlar.
2. Sınıf kitaplığından yararlanır.
3. Okuduğu kitap hakkındaki duygu ve düşüncelerini arkadaşlarıyla paylaşır.
4. Kitaplarını arkadaşlarıyla paylaşır.
5. Düzeyine uygun kitaplar edinir.

GÖRSEL OKUMA VE GÖRSEL SUNU

Amaç 12. Şekil, sembol ve işaretleri tanır.
Davranışlar
1. Adı söylenen şekli/sembolü/işareti gösterir.
2. Gösterilen şeklin/sembolün/işaretin adını söyler.
3. Adı söylenen şeklin/sembolün/işaretin işlevini söyler.

Amaç 13. Görsel okuma ve görsel sunu becerisi geliştirir.
Davranışlar
1. Düşündüklerini, duyduklarını, görüp yaşadıklarını anlatmada görselleri kullanır.
2. Reklamlarda verilen mesajları doğru anlar.
3. Başkalarının beden hareketlerinin anlamına uygun tepki verir.
4. Duygu, düşünce ve izlenimlerini drama, müzikli oyun vb. yollarla sunar.
5. Sunularında içeriğe uygun görselleri kullanır.

ANLATMA
Konuşma

Amaç 14. Konuşma kurallarına uyar.
Davranışlar
1. Konuşmak için söz ister.
2. Kelimeleri doğru ve anlaşılır biçimde söyler.
3. Ses tonunu, dinleyicilerin rahatça duyabileceği biçimde ayarlar.
4. Kelimelerin anlamlarına uygun vurgulamalar yapar.
5. Konuşma sırasında anlamsız sesler çıkarmaz.
6. Konuşurken gereksiz beden hareketleri yapmaz.
7. Konuşma sırasında noktalama işaretlerine uygun duraklamalar yapar.

Amaç 15. Kendini ifade etmeye istekli olur.
Davranışlar
1. Düşündüklerini, duyduklarını, görüp yaşadıklarını anlatır.
2. Düşündükleri, duydukları, görüp yaşadıklarıyla ilgili sorulan sorulara yanıt verir.
3. Düşündükleri, duydukları, görüp yaşadıklarıyla ilgili sorular sorar.
4. Belirlenen bir konu ile ilgili tartışmaya katılır.
Yazma

Amaç 16. Yazma kurallarına uyar.
Davranışlar
1. Tümceyi soldan sağa doğru yazar.
2. Yazılarını bitişik eğik yazı ile yazar.
3. Sözcükleri yazarken kelimeler arasında uygun boşluk bırakır.
4. Başlığı metni ortalayarak yazar.
5. Satırlara aynı hizadan başlar.
6. Düzgün ve okunaklı yazar.
7. Öğrendiği yazım kurallarını uygular.
8. Noktalama imlerini uygun yerde kullanır.

Amaç 17. Yazma ile ilgili beceriler geliştirir.
Davranışlar
1. Duygu, düşüncelerini anlatan mektup, kutlama kartı vb. yazar.
2. Belirlenen konuyla ilgili özet çıkarır.
3. Dinlediği, izlediği bir konuyla ilgili not alır.

Amaç 18. İmza ile ilgili özelliklere uygun imza atar.
Davranışlar
1. Bir imza karakteri bulur.
2. Bulduğu imza karakterini alıştırmalar yaparak geliştirir.
3. Geliştirdiği imza karakterini kutlama kartı, mektup vb. de kullanır.

Amaç 19. Yakın çevresine ait adres bilgilerini bilir.
Davranışlar
1. Ev adresini söyler.
2. Ev adresini yazar.
3. Okul adresini söyler.
4. Okul adresini yazar.
5. İş adresini söyler.
6. İş adresini yazar.

Amaç 20. Defter ve kitaplarını düzenli kullanmaya özen gösterir.
Davranışlar
1. Defter ve kitaplarını temiz tutar.
2. Defter ve kitaplarını yırtmadan, büküp katlamadan kullanır.
3. Defter ve kitaplarını gereksiz yazı ve çizgilerle kirletmez.

DİL BİLGİSİ

Amaç 21. Anlamlı ve kurallı cümle oluşturur.
Davranışlar
1. Kurallı cümle söyler.
2. Kurallı cümle yazar.

Amaç 22. Anlam özelliklerine göre cümle oluşturur.
Davranışlar
1. Birleşik kelime kullanarak cümle yazar.
2. Karşıt anlamlı kelimeleri kullanarak iki farklı cümle yazar.
3. Eş anlamlı kelimeleri kullanarak iki farklı cümle yazar.
4. Eş sesli bir kelimeyle anlamı değişik iki cümle yazar.
5. İçinde özel ad olan cümle yazar.
6. İçinde tür adı olan cümle yazar.
7. İçinde ön ad olan cümle yazar.
8. İçinde adıl olan cümle yazar.
9. İçinde eylem olan cümle yazar.
Amaç 23. Noktalama işaretlerini kullanır.
Davranışlar
1. Cümlenin sonuna nokta koyar.
2. Tarihleri yazarken gün, ay, yılı gösteren sayılar arasına nokta koyar.
3. Saat ve dakikaları gösteren sayıları birbirinden ayırmak için nokta koyar.
4. Kısaltmaların sonuna nokta koyar.
5. Sıra bildirmek için sayılardan sonra nokta koyar.
6. Üçlü gruplara ayrılarak yazılan büyük sayılarda gruplar arasına nokta koyar.
7. Cümlede birbiri ardına sıralanan eş görevli kelimelerin arasına virgül koyar.
8. Cümlede eş görevli kelimelerin arasına virgül koyar.
9. Hitap için kullanılan kelimelerden sonra virgül koyar.
10. Soru bildiren cümle ya da kelimelerin sonuna soru işareti koyar.
11. Duygu bildiren tümce ya da sözcüklerin sonuna ünlem imi koyar.
12. Satıra sığmayan kelimeleri bölerken satır sonuna kısa çizgi imi koyar.
13. Özel adlara gelen ekleri ayırmak için kesme imi koyar.
14. Yazıda konuşmaları göstermek için uzun çizgi imi koyar.
15. Cümle ya da kelimeyle ilgili açıklamanın başına ve sonuna yay ayıraç koyar.
16. Cümle içinde belirtilmek istenen kelime ya da sözlerin başına ve sonuna tırnak işareti koyar.

Amaç 24. Yazım kurallarına uyar.
Davranışlar
1. Özel adların ilk harfini büyük yazar.
2. Cümlelerin ilk harfini büyük yazar.
3. Mektuplarda ve resmî yazışmalarda hitapların ilk kelimesinin ilk harfini büyük yazar.
4. Güneş, ay, dünya sözcükleri coğrafi terim olarak kullanılıyorsa ilk harfini büyük yazar.
5. Unvan, devlet, kurum, şirket adlarının kısaltılmış biçimlerini yazar.
6. Belirli bir tarih içinde geçen gün, ay adlarının ilk harfini büyük yazar.KONULAR

İLK OKUMA YAZMA

A. Ses Çalışmaları
B. Hece Çalışmaları
C. Kelime Çalışmaları
Ç. Cümle Çalışmaları
D. Metin Çalışmaları

ANLAMA

A.Dinleme ve İzleme
1. Dinleme ve izleme çalışmaları

B. Okuma
1. Okuma kuralları
2. Metin çalışmaları
3. Kitap okuma

GÖRSEL OKUMA VE GÖRSEL SUNU

A. Şekil, Sembol ve İşaretler
B. Görsel Okuma ve Görsel Sunu Çalışmaları

ANLATMA

A.Konuşma
1. Konuşma kuralları
2. Kendini ifade etme

B.Yazma
1.Yazma kuralları
2. Yaşantılarındaki duygu ve düşünceler
3. İmza
4. Adres bilgileri
5. Defter ve kitap kullanımı

DİLBİLGİSİ

A. Kurallı Cümle
B. Kelimelerin Anlam Özellikleri
C. Noktalama İşaretleri
Ç. Yazım Kuralları


ÖRNEK İŞLENİŞ

Açıklama:
Öğretilecek konularla ilgili olarak hazırlanan bir çizelge ile öğrencilerin performansları önceden ölçülür. Bu ölçme sırasında konuyla ilgili olarak öğrencilere çizelgedeki sorular sorulur. Doğru cevaplar“+”, yanlış cevaplar “-“ ile gösterilir (Performansın belirlenmesi için yapılan çalışma ve buna ilişkin hazırlanan kayıt tablosu günlük plan formatının dışındadır.).


PERFORMANS KAYIT TABLOSU KESİTİ


BİLDİRİMLER

ÖLÇÜT

SORULAR

Ali

Ayşe

Can
1. Kurallı cümle söyler.3/4
1. Kurallı cümle söyle.
a) ...............................
b) ...............................
c) ...............................
d) ...............................


+
+
_
_

+
_
_
_

+
_
_
_


Sonuç
_
_
_
2. Kurallı cümle yazar.
3/4
2. Kurallı cümle yaz.
a) ...............................
b) ...............................
c) ...............................
d) ...............................

_
_
_
_

_
_
_
_

_
_
_
_


Sonuç
_
_
_

Ders Adı : Türkçe
Süre : 40 + 40 dakika
Konu Adı : Kurallı Cümle
Yöntem ve Teknikler : Anlatım, soru-cevap
Öğretim Materyalleri : Öğretim ve değerlendirme çalışma kâğıtları, ders kitabı


Amaç . Anlamlı ve kurallı cümle oluşturur.
Davranışlar
1. Kurallı cümle söyler.
2. Kurallı cümle yazar.Performans kayıt tablosu dikkate alınarak davranışlar ad belirtilerek yeniden yazılır.

Ali, Ayşe, Can : 1. Kurallı cümle söyler.
2. Kurallı cümle yazar.ÖĞRENME VE ÖĞRETME ETKİNLİKLERİ

Öğretmen öğrencilere, “ Bugün sizlere cümle çalışmaları yapacağız. Şimdi ben tahtaya bir cümle yazacağım.“ der ve tahtaya “ Ali okula .....” yazar. Öğrencilere, “ Yazdığım cümle bu haliyle size bir şey ifade ediyor mu? “diye sorar ve cümleyle ilgili düşünmelerini sağlar.Öğrencilerden gelen cevapları dinledikten sonra “ Cümleyi anlamlı hale getirmek için boş bırakılan yeri tamamlayalım.“ diyerek öğrencilerden cümleyi tamamlamalarını ister.

Öğretmen tahtada yazdığı ve öğrencilere tamamlattığı “ Ali okula gitti.“ cümlesindeki gitti kelimesini işaret ederek “Yüklemi sonda olan cümlelere kurallı cümle diyoruz.” der. Daha sonra Ali, Ayşe ve Can’dan bir tane kurallı cümle söylemelerini ve söyledikleri bu cümleleri tahtaya yazmalarını ister. Öğretmen öğrencilerin doğru cevaplarını pekiştirir, eğer yanlış cevap verirlerse tekrar açıklama yaparak doğru cevap vermelerini sağlar.

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME

Örnek Ölçme Soruları
1. Aşağıdaki boş bırakılan yerleri anlamlı ve kurallı bir cümle olacak şekilde tamamla.
a) Evimizi badana ......
b) Ayşe sütünü ......
c) Ailece sinemaya ......
ç) Babam arabasını ......

Değerlendirme

Öğretmen değerlendirme için hazırlanan soruları, Ali, Ayşe ve Can’a sorar, gelen doğru cevapları pekiştirir. Yanlış cevap verdiklerinde gerekli dönüt ve düzeltmeleri yapar. Öğretmen öğrencilerin ölçme sorularına verdikleri cevapları ve ders içindeki performanslarını dikkate alarak onların başarıları hakkında sonuca ulaşır.

Hiç yorum yok: