1 Ekim 2007 Pazartesi

İŞ OKULLARI MATEMETİK DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMI

MATEMATİK DERSİ
ÖĞRETİM PROGRAMIAÇIKLAMALAR

Matematik dersi öğretim programı konuları dört yılda işlenecek şekilde düzenlenmiştir.

Matematik dersiyle öğrencilere yaşamlarında karşılaşacakları problemleri çözmeye yardımcı olacak düşünme yolu kazandırmak amaçlanmıştır. Öğrencilerin günlük yaşamları için gerekli olan becerileri kazanabilmeleri, onlara sağlanan uygun eğitim ortamlarının hazırlanması ile yakından ilişkilidir. Eğitim ortamları hazırlanırken öğrencilerin seviyesi ve çevre faktörleri dikkate alınmalıdır.

Zihinsel öğrenme yetersizliği olan öğrencilerin soyut kavramları öğrenmesinde önemli güçlüklerle karşılaşılmaktadır. Bu nedenle öğrencilere matematiğin temel kavramlarını ve ilkelerini kavratmada günlük yaşamdan örnekler seçilmeli, gerçek araçlarla çalışılmalıdır. Belli bir olgunluk aşamasına gelen öğrenciler şekiller gibi yarı soyut araçlarla çalışmaya ve bunlardan sonra soyut düşünmeye alıştırılmalıdır. Öğrencilerin karşılaştıkları matematik problemlerini çözebilmeleri için sayı kavramlarını, işlemlerle ilgili kavramları kazanmalarına ve sayılar arasındaki ilişkiyi sezebilme becerilerine gereksinimleri vardır.

Matematik ders konuları genelde birbirinin ön koşulu niteliği taşımaktadır. Programda da yer alan amaç ve davranışlar kolaydan zora, basitten karmaşığa doğru bir sıra izleyerek düzenlenmiştir. Bu derste, herhangi bir kavram onun ön koşulu durumundaki diğer kavramlar kazandırılmadan verilmemelidir. Bu nedenle öğretmen öğretime başlamadan önce öğrencinin performansını bilmesi, buna göre planlama yapması ve etkinlikleri bu doğrultuda düzenlemesi gerekmektedir.

Öğrenme ve öğretme etkinliklerinde bir amacın bütün davranışları ele alınabileceği gibi, farklı amaçların birbirleriyle bağlantılı davranışları da ele alınabilir. Ayrıca diğer ders konularıyla da ilişki kurularak fırsat eğitimi yapılmalıdır. Öğretim sırasında mümkün olduğunca teknolojik olanaklardan yararlanılmalı; hesap makinesi, bilgisayar, video vb. araçlar kullanılmalıdır.

Ritmik saymalar, öğrencinin sayı kavramını kazanmasını hızlandırır. İleriye ve geriye doğru ritmik sayma çalışmaları, dört işlemin öğretiminde kolaylık sağlayacaktır. Bu nedenle ritmik sayma becerisi kazandırılırken baştan sıra ile sayma çalışmaları, belli bir düzeye geldikten sonra verilen bir sayıdan başlayıp saymaya da yer verilmelidir.

Sayılarla ilgili çalışmalarda sayı kavramının soyut oluşu, kavramın kazandırılmasının uzun zamana yayılmasını gerekli kılmıştır. Varlıklar arasındaki azlık-çokluk kavramının kazanılmış olması, sayının somut varlıklarla eşlenerek verilmesi, sayının değişik düzenlemelerle ifade edilmesi, çocuğun soyutlama ve genelleme yapılmak istenen sayı kavramına ulaşmasını sağlar. Soyut nesnelerle yapılan bu çalışma yerini simgelere bırakır.

Küme, doğal sayılar arasındaki ilişkilerin kavratılmasında bir araç olarak kullanılmalıdır. Küme kavramı yakın çevredeki araç gereçler ve şekiller bir araya getirilerek oluşturulmaya çalışılmalıdır. Kümelerdeki eleman sayısı kavramı varlıkları bire bir eşleme yoluyla kazandırılmalıdır.

Kesir kavramı kazandırılırken somut nesnelerden yararlanılmalıdır. Somut nesnelerle bütün, yarım ve çeyrek kavramı kazandırıldıktan sonra bu kesirlerin simgelerle ifade ediliş şekilleri öğretilmelidir.Toplama işlemi yaptırılırken sayılardan küçüğünü, büyük sayı üzerine saydırma alışkanlığı verilmelidir. İki sayının toplamında sayıların sırasındaki değişikliğin, sonucu değiştirmeyeceği örneklerle gösterilmelidir.

Çıkarma işlemi yaptırılırken “ geriye kaç kaldı “ şeklindeki problemler çözdürülmelidir. Çıkarma işlemleri yan yana ve alt alta şekilde yaptırılmalı, sonra “ ne kadar fazla?, aradaki fark nedir? “ gibi problem tipleri ele alınmalıdır.

Çarpma işlemi yaptırılırken çarpmada değişme özeliği üzerinde durulmalıdır. Bir sayının sıfırla çarpılmasının sıfır, birle çarpılmasının çarpılan sayıya eşit olduğu kavratılmaya çalışılmalıdır. Ayrıca çarpım tablosunu mekanik olarak ezberlenmesi yerine kalıcı bir şekilde kavranmasına önem verilmelidir.

Bölme işlemi yaptırılırken çarpmayla arasındaki ilişki sezdirilmeye çalışılmalıdır. Bölmenin, çarpmanın tersi bir işlem olduğu kavratılmalıdır.

İşlemlerde ilk beceriler kazandırılırken temel toplama işlemleri gereği gibi kavratılmadan çıkarmaya, temel çarpma işlemleri kavratılmadan bölmeye geçilmemelidir. Dört işlemi kullanarak problem çözme becerilerini geliştirirken problemlerin günlük yaşantıdan olmasına ve problemin çözümü için kullanılacak işlemlerin daha önceden kavratılmış olmasına dikkat edilmelidir. Öğrencilerin kendi kendilerine problem çözmelerine fırsat tanınmalı, gerekli olmadıkça müdahale edilmemelidir. Ancak öğrenciler herhangi bir zorlukla karşılaştıklarında yardımcı olunmalıdır. Problemlerin öğrenci seviyesine uygun olmasına ve basitten karmaşığa doğru bir aşama göstermesine dikkat edilmelidir.

Ölçüler çalışılırken öğrencilere günlük yaşamdan örneklerle bol bol uygulama yapma fırsatı tanınmalıdır. Öğrencilerin günlük hayatta karşılaştıkları ölçü birimlerini tanımaları düşünülerek programa doğal ölçü birimlerinin yanında standart ölçü birimlerine de yer verilmiştir.

Geometrik şekillerin kavratılması öğrencilerde eleştirici düşünme ve problem çözme becerisini geliştirir. Öğrencilerin geometrik cisimlerin köşelerini, ayrıtlarını ve yüzeylerini keşfederek tanımalarına olanak sağlanmalıdır. Bunun için yakın çevredeki geometrik cisimlere benzeyen varlıklardan faydalanılmalıdır. Öğrencilerin geometrik şekilleri incelemelerine fırsat verildikten sonra çevreden örnekler göstermeleri istenebilir. Geometrik şekiller öğrencilere çizdirilerek konunun pekiştirilmesi sağlanabilir. Daha sonra geometrik şekillerin çevre ve alan hesaplamaları çalışmalarına geçilebilir.


GENEL AMAÇLAR

1. Matematiğin yaşamımızdaki önemini kavrar.
2. Zaman, yer ve sayılar arasındaki ilişkiyi kavrar.
3. Geometrik şekiller arasındaki ilişkiyi kavrar.
4. Ritmik sayabilme becerisi kazanır.
5. Dört işlem yapma becerisi kazanır.
6. Problem çözme becerisi kazanır.
7. Matematik dersinde edinilen bilgi ve becerileri günlük yaşamda kullanır.

ÖZEL AMAÇLAR

1. Birer ritmik sayar.
2. Beşer ritmik sayar.
3. Onar ritmik sayar.
4. İkişer ritmik sayar.
5. Üçer ritmik sayar.
6. Dörder ritmik sayar.
7. Kümeyi kavrar.
8. Bir basamaklı doğal sayıları kavrar.
9. “0” doğal sayısını kavrar.
10. İki basamaklı doğal sayıları kavrar.
11. Üç basamaklı doğal sayıları kavrar.
12. Dört basamaklı doğal sayıları kavrar.
13. Doğal sayılar arasındaki ilişkileri kavrar.
14. Tek ve çift doğal sayıları tanır.
15. Sıra bildiren sayıları kavrar.
16. Romen rakamlarını tanır.
17. Tam sayıları kavrar.
18. Varlıkları bütün, yarım ve çeyrek olma durumuna göre kavrar.
19. . 1 , 2 , 1 , 2 , 3 , 4 kesirlerini kavrar.
2 2 4 4 4 4
20. Paydası 10 ve 100 olan kesirleri kavrar.
21. Doğal sayılarla eldesiz toplama işlemi yapar.
22. Doğal sayılarla eldeli toplama işlemi yapar.
23. Toplama işlemi içeren problemleri kurma ve çözme becerisi geliştirir.
24. Doğal sayılarla onluk bozmayı gerektirmeyen çıkarma işlemi yapar.
25. Doğal sayılarla onluk, yüzlük, binlik bozmayı gerektiren çıkarma işlemi yapar.
26. Çıkarma işlemi içeren problemleri kurma ve çözme becerisi geliştirir.
27. Doğal sayılarla eldesiz çarpma işlemi yapar.
28. Doğal sayılarla eldeli çarpma işlemi yapar.
29. Doğal sayılarla kısa yoldan çarpma işlemi yapar.
30. Çarpma işlemi içeren problemleri kurma ve çözme becerisi geliştirir.
31. Doğal sayılarla kalansız bölme işlemi yapar.
32. Doğal sayılarla kalanlı bölme işlemi yapar.
33. Bölme işlemi içeren problemleri kurma ve çözme becerisi geliştirir.
34. Dört işlemi içeren problemleri kurma ve çözme becerisi geliştirir.
35. Standart olmayan uzunluk ölçüleriyle ölçme yapar.
36. Metreyi bilir.
37. Metrenin as katları ve katlarını bilir.
38. Metreyle ölçme yapar.
39. Cetvelle ölçme yapar.
40. Çizgi çizme çalışması yapar.
41. Kilogram ve gramı günlük yaşantısında kullanır.
42. Litreyi ve yarım litreyi tanır.
43. Saati bilir.
44. Saati okur.
45. Zaman ölçülerinden dakikayı bilir.
46. Zaman ölçülerinden saniyeyi bilir.
47. Parayı tanır.
48. Paralar arasındaki ilişkiyi günlük yaşantısında uygular.
49. Alan ölçülerini bilir.
50. Alan ölçülerini günlük yaşantısında uygular.
51. Eğri, doğru ve doğru parçasını tanır.
52. Eğri, doğru ve doğru parçası çizer.
53. Doğruların birbirlerine göre durumlarını bilir.
54. Dik, paralel ve kesişen doğrular çizer.
55. Dik açıyı tanır.
56. Kareyi tanır.
57. Kare çizer.
58. Karenin çevresini hesaplar.
59. Karenin alanını hesaplar.
60. Dikdörtgeni tanır.
61. Dikdörtgen çizer.
62. Dikdörtgenin çevresini hesaplar.
63. Dikdörtgenin alanını hesaplar.
64. Üçgeni tanır.
65. Üçgen çizer.
66. Üçgenin çevresini hesaplar.
67. Daireyi tanır.
68. Daire çizer.
69. Geometrik şekiller yapma becerisi geliştirir.
70. Küpü tanır.
71. Küp çizer.
72. Dikdörtgenler prizmasını tanır.
73. Dikdörtgenler prizması çizer.
74. Silindiri tanır.
75. Silindir çizer.
76. Küreyi tanır.
77. Koniyi tanır.
78. Geometrik cisimler yapma becerisi geliştirir.
79. Grafiği kavrar.
80. Olasılığı kavrar.

AMAÇ VE DAVRANIIŞLAR
( Hazırlık, 1, 2, ve 3. Yıl )

ÜNİTE I: RİTMİK SAYMALAR
Amaç 1. Birer ritmik sayar.
Davranışlar
1. 1’den başlayarak 10 (20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100.....)’a kadar birer ritmik sayar.
2. Verilen herhangi bir sayıdan başlayarak 10 (20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100.....)’a kadar birer ritmik sayar.
3. 10 (20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100.....)’dan başlayarak geriye doğru birer ritmik sayar.
4. 10 ( 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100.....)’dan başlayarak geriye doğru istenilen sayıya kadar birer ritmik sayar.
5. Verilen herhangi bir sayıdan başlayarak ileriye doğru istenilen sayıya kadar birer ritmik sayar.
6. Verilen herhangi bir sayıdan başlayarak geriye doğru istenilen sayıya kadar birer ritmik sayar.
7. Birer ritmik saymaya dayalı bir dizide verilmeyen sayıyı bulur.

Amaç 2. Beşer ritmik sayar.
Davranışlar
1. 5’ten başlayarak 20 ( 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100.....)’ye kadar beşer ritmik sayar.
2. 5’in katı olan bir sayıdan başlayarak 20 (30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100.....)’ye kadar beşer ritmik sayar.
3. 20 (30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100.....)’den başlayarak geriye doğru beşer ritmik sayar.
4. 20 (30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100.....)’den başlayarak geriye doğru istenilen sayıya kadar beşer ritmik sayar.
5. Verilen bir sayıdan başlayarak ileriye doğru istenilen sayıya kadar beşer ritmik sayar.
6. Verilen bir sayıdan başlayarak geriye doğru istenilen sayıya kadar beşer ritmik sayar.
7. Beşer ritmik saymaya dayalı bir dizide verilmeyen sayıyı bulur.

Amaç 3. Onar ritmik sayar.
Davranışlar
1.10’dan başlayarak 50 ( 60, 70, 80, 90,100....)’ye kadar onar ritmik sayar.
2.10’un katı olan bir sayıdan başlayarak 50 ( 60, 70, 80, 90,100...)’ye kadar onar ritmik sayar.
3. 50 ( 60, 70, 80, 90, 100.....)’den başlayarak geriye doğru onar ritmik sayar.
4.50 ( 60, 70, 80, 90, 100...)’den başlayarak geriye doğru istenilen sayıya kadar onar ritmik sayar.
5. Verilen bir sayıdan başlayarak ileriye doğru istenilen sayıya kadar onar ritmik sayar.
6. Verilen bir sayıdan başlayarak geriye doğru istenilen sayıya kadar onar ritmik sayar.
7. Onar ritmik saymaya dayalı bir dizide verilmeyen sayıyı bulur.

Amaç 4. İkişer ritmik sayar.
Davranışlar
1. 2’den başlayarak 20 ( 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100.....)’ye kadar ikişer ritmik sayar.
2. 2’nin katı olan bir sayıdan başlayarak 20 (30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100.....)’ye kadar ikişer ritmik sayar.
3. 20 ( 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100.....)’den başlayarak geriye doğru ikişer ritmik sayar.
4. 20 ( 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100...)’den başlayarak geriye doğru istenilen sayıya kadar ikişer ritmik sayar.
5. Verilen bir sayıdan başlayarak ileriye doğru istenilen sayıya kadar ikişer ritmik sayar.
6. Verilen bir sayıdan başlayarak geriye doğru istenilen sayıya kadar ikişer ritmik sayar.
7. İkişer ritmik saymaya dayalı bir dizide verilmeyen sayıyı bulur.

Amaç 5. Üçer ritmik sayar.
Davranışlar
1. 3’ten başlayarak 20 ( 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100.....) içinde üçer ritmik sayar.
2. 3’ün katı olan bir sayıdan başlayarak 20 ( 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100) içinde üçer ritmik sayar.
3.20( 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100.) içinde 3’ün katı olan bir sayıdan başlayarak geriye doğru üçer ritmik sayar.
4.20( 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100.) içinde 3’ün katı olan bir sayıdan başlayarak geriye doğru istenilen sayıya kadar üçer ritmik sayar.
5. Verilen bir sayıdan başlayarak ileriye doğru istenilen sayıya kadar üçer ritmik sayar.
6. Verilen bir sayıdan başlayarak geriye doğru istenilen sayıya kadar üçer ritmik sayar.
7. Üçer ritmik saymaya dayalı bir dizide verilmeyen sayıyı bulur.

Amaç 6. Dörder ritmik sayar.
Davranışlar
1.4’ten başlayarak 20 ( 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100.....) içinde dörder ritmik sayar.
2.4’ün katı olan bir sayıdan başlayarak 20 ( 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100.) içinde dörder ritmik sayar.
3.20( 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100.) içinde 4’ün katı olan bir sayıdan başlayarak geriye doğru dörder ritmik sayar.
4.20( 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100.) içinde 4’ün katı olan bir sayıdan başlayarak geriye doğru istenilen sayıya kadar dörder ritmik sayar.
5. Verilen bir sayıdan başlayarak ileriye doğru istenilen sayıya kadar dörder ritmik sayar.
6. Verilen bir sayıdan başlayarak geriye doğru istenilen sayıya kadar dörder ritmik sayar.
7. Dörder ritmik saymaya dayalı bir dizide verilmeyen sayıyı bulur.
ÜNİTE II: KÜMELER
Amaç 7. Kümeyi kavrar.
Davranışlar
1. Verilen varlıklardan bir küme oluşturur.
2. Bir kümeyi oluşturan varlıkların adını söyler.
3. Bir kümenin eleman sayısını söyler.
4. Elemanları verilen bir kümeyi şemayla gösterir.
5. Bir kümenin eleman sayısını sembol kullanarak yazar.
6. Belirtilen bir elemanın verilen bir kümeye ait olup olmadığını söyler.
7. Belirtilen bir elemanın verilen bir kümeye ait olup olmadığını sembol kullanarak yazar.
8. Boş kümeyi şemayla gösterir.
9. Boş kümenin eleman sayısını söyler.
10. Boş kümenin eleman sayısını sembol kullanarak yazar.

ÜNİTE III: SAYILAR
Amaç 8. Bir basamaklı doğal sayıları kavrar.
Davranışlar
1. Söylenen bir basamaklı doğal sayıyı gösterir.
2. Gösterilen bir basamaklı doğal sayının kaç olduğunu söyler.
3. Söylenen bir basamaklı doğal sayıyı rakamla yazar.
4. Söylenen bir basamaklı doğal sayıyı yazıyla yazar.

Amaç 9. “0” doğal sayısını kavrar.
Davranışlar
1.Sıfır doğal sayısını gösterir.
2. Sıfır doğal sayısı gösterildiğinde sıfır olduğunu söyler.
3. Sıfır doğal sayısını rakamla yazar.
4. Sıfır doğal sayısını yazıyla yazar.

Amaç 10. İki basamaklı doğal sayıları kavrar.
Davranışlar
1. Söylenen iki basamaklı doğal sayıyı gösterir.
2. Gösterilen iki basamaklı doğal sayının kaç olduğunu söyler.
3. Verilen iki basamaklı bir doğal sayıyı onluk ve birliklerine ayırır.
4. Verilen iki basamaklı bir doğal sayının belirtilen basamaklarındaki rakamların sayı değerlerini söyler.
5. Verilen iki basamaklı bir doğal sayının belirtilen basamaklarındaki rakamların basamak değerlerini söyler.
6. Verilen iki basamaklı bir doğal sayıdaki onluk ve birlikleri gösterir.
7. Söylenen iki basamaklı doğal sayıyı rakamla yazar.
8. Söylenen iki basamaklı doğal sayıyı yazıyla yazar.
9. Verilen iki basamaklı doğal sayıdan önce ve sonra gelen sayıyı söyler.

Amaç 11. Üç basamaklı doğal sayıları kavrar.
Davranışlar
1. Söylenen üç basamaklı doğal sayıyı gösterir.
2. Gösterilen üç basamaklı doğal sayının kaç olduğunu söyler.
3. Verilen üç basamaklı doğal sayıyı yüzlük, onluk ve birliklerine ayırır.
4. Verilen üç basamaklı doğal sayının belirtilen basamaklarındaki rakamların sayı değerlerini söyler.
5. Verilen üç basamaklı doğal sayının belirtilen basamaklarındaki rakamların basamak değerlerini söyler.
6. Verilen üç basamaklı doğal sayıdaki yüzlük, onluk ve birlikleri gösterir.
7. Söylenen üç basamaklı doğal sayıyı rakamla yazar.
8. Söylenen üç basamaklı doğal sayıyı yazıyla yazar.
9. Verilen üç basamaklı doğal sayıdan önce ve sonra gelen sayıyı söyler.

Amaç 12. Dört basamaklı doğal sayıları kavrar.
Davranışlar
1. Söylenen dört basamaklı doğal sayıyı gösterir.
2. Gösterilen dört basamaklı doğal sayının kaç olduğunu söyler.
3. Verilen dört basamaklı doğal sayıyı birlik, onluk, yüzlük, binliklerine ayırır.
4. Verilen dört basamaklı doğal sayının belirtilen basamaklarındaki rakamların sayı değerlerini söyler.
5. Verilen dört basamaklı doğal sayının belirtilen basamaklarındaki rakamların basamak değerlerini söyler.
6. Verilen dört basamaklı doğal sayıdaki birlik, onluk, yüzlük, binlikleri gösterir.
7. Söylenen dört basamaklı doğal sayıyı rakamla yazar.
8. Söylenen dört basamaklı doğal sayıyı yazıyla yazar.
9. Verilen dört basamaklı bir doğal sayıdan önce ve sonra gelen sayıyı söyler.

Amaç 13. Doğal sayılar arasındaki ilişkileri kavrar.
Davranışlar
1. Bir basamaklı iki doğal sayıdan büyük olanı gösterir.
2. Bir basamaklı iki doğal sayıdan büyük olanı söyler.
3. Bir basamaklı iki doğal sayıdan küçük olanı gösterir.
4. Bir basamaklı iki doğal sayıdan küçük olanı söyler.
5. Bir basamaklı iki doğal sayı arasındaki eşitliği simge ile gösterir.
6. Bir basamaklı ikiden fazla doğal sayı arasından en büyük olanı gösterir.
7. Bir basamaklı ikiden fazla doğal sayı arasından en büyük olanı söyler.
8. Bir basamaklı ikiden fazla doğal sayı arasından en küçük olanı gösterir.
9. Bir basamaklı ikiden fazla doğal sayı arasından en küçük olanı söyler.
10. Bir basamaklı ikiden fazla doğal sayıları küçükten büyüğe doğru sıraya koyar.
11. Bir basamaklı ikiden fazla doğal sayıları büyükten küçüğe doğru sıraya koyar.
12. Birden fazla basamaklı, basamak sayısı aynı olan iki doğal sayıdan büyük olanı gösterir.
13. Birden fazla basamaklı, basamak sayısı aynı olan iki doğal sayıdan büyük olanı söyler.
14. Birden fazla basamaklı, basamak sayısı aynı olan iki doğal sayıdan küçük olanı gösterir.
15. Birden fazla basamaklı, basamak sayısı aynı olan iki doğal sayıdan küçük olanı söyler.
16. Birden fazla basamaklı, basamak sayısı aynı olan ikiden fazla doğal sayı arasından en büyük olanı gösterir.
17. Birden fazla basamaklı, basamak sayısı aynı olan ikiden fazla doğal sayı arasından en büyük olanı söyler.
18. Birden fazla basamaklı, basamak sayısı aynı olan ikiden fazla doğal sayı arasından en küçük olanı gösterir.
19. Birden fazla basamaklı, basamak sayısı aynı olan ikiden fazla doğal sayı arasından en küçük olanı söyler.
20. Birden fazla basamaklı, basamak sayısı aynı olan doğal sayıları küçükten büyüğe doğru sıraya koyar.
21. Birden fazla basamaklı, basamak sayısı aynı olan doğal sayıları büyükten küçüğe doğru sıraya koyar.

Amaç 14. Tek ve çift doğal sayıları tanır.
Davranışlar
1. 10’a kadar olan çift sayıların; 0,2,4,6,8 olduğunu söyler.
2. 10’a kadar olan çift sayıların; 0,2,4,6,8 olduğunu yazar.
3. 10’a kadar olan tek sayıların; 1,3,5,7,9 olduğunu söyler.
4. 10’a kadar olan tek sayıların; 1,3,5,7,9 olduğunu yazar.
5. Verilen doğal sayının tek veya çift doğal sayı olduğunu söyler.
6. Verilen doğal sayılar arasından tek sayıları gösterir.
7. Verilen doğal sayılar arasından tek sayıları söyler.
8. Verilen doğal sayılar arasından çift sayıları gösterir.
9. Verilen doğal sayılar arasından çift sayıları söyler.

Amaç 15. Sıra bildiren sayıları kavrar.
Davranışlar
1. Sıra bildiren bir sayıyı okur.
2. Yazı ile verilmiş sıra bildiren sayıları simge ile yazar.

Amaç 16. Romen rakamlarını tanır.
Davranışlar
1. (1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12) sayma sayılarını romen rakamlarıyla yazar.
2. Yazılı olarak verilen (I,II,III,IV,V,VI,VII,VIII,IX,X,XI,XII) romen rakamlarını sayma sayılarıyla yazar.

Amaç 17. Tam sayıları kavrar.
Davranışlar
1. Çevresinden tam sayılara örnek verir.
2. Tam sayıların tanımını yapar.
3. Doğal sayılar ile tam sayılar arasındaki ilişkiyi söyler.

Amaç 18. Varlıkları bütün, yarım ve çeyrek olma durumuna göre kavrar.
Davranışlar
1. İki varlık arasından bütün olan varlığı gösterir.
2. Bir varlığın kendisinin bütün olduğunu söyler.
3. İki varlık arasından yarım olan varlığı gösterir.
4. İki eş parçaya bölünen varlığın her parçasının yarım olduğunu söyler.
5. İki eş yarımdan bir bütün elde eder.
6. İki varlık arasından çeyrek olan varlığı gösterir.
7. Dört eş parçaya bölünen bir varlığın her parçasının çeyrek olduğunu söyler.
8. İki eş çeyrekten bir yarım elde eder.

Amaç 19. .1 , 2 , 1 , 2 , 3 , 4 kesirlerini kavrar.
2 2 4 4 4 4
Davranışlar
1. Bir bütünün taranmış kısımlarını kesir olarak söyler/yazar.
2. Bir bütünün üzerinde istenilen kesir kadarını tarayarak gösterir.
3. Bir bütünün taranmış kısmını gösteren kesri verilen kesirler arasından işaretler.
4. Bölünmüş bir bütünün belirtilen kesrini gösteren sayıyı yazar.
5. Verilen bir kesri ifade eden şekli/şemayı çizer.
6. Verilen bir kesirde payı, paydayı ve kesir çizgisini gösterir/yazar.

Amaç 20. Paydası 10 ve 100 olan kesirleri kavrar.
Davranışlar
1. Bir bütünü 10 eş parçaya böler.
2. Bir bütünü 100 eş parçaya böler.
3. Bir bütünde taranmış bölümleri ondalık kesir olarak yazar.
4. Verilen ondalık kesirleri virgül kullanarak yazar.
5. Verilen ondalık kesri ifade eden şemayı/şekli çizer.
6. Verilen ondalık kesrin tam ve kesir kısımlarını gösterir/yazar.
7. 0,25/0,50/0,75 kesirlerini yüzde sembolünü kullanarak söyler/yazar.

ÜNİTE IV: İŞLEMLER

Amaç 21. Doğal sayılarla eldesiz toplama işlemi yapar.
Davranışlar
1. Tek basamaklı bir doğal sayı ile tek basamaklı bir doğal sayıyı alt alta veya yan yana toplayıp sonucunu yazar/söyler.
2. Tek basamaklı üç doğal sayıyı alt alta veya yan yana toplayıp sonucunu yazar/söyler.
3. İki basamaklı bir doğal sayı ile tek basamaklı bir doğal sayıyı eldesiz toplayıp sonucunu yazar/söyler.
4. İki basamaklı bir doğal sayı ile iki basamaklı bir doğal sayıyı eldesiz toplayıp sonucunu yazar/söyler.
5. İki basamaklı bir doğal sayı ile tek basamaklı iki doğal sayıyı eldesiz toplayıp sonucunu yazar/söyler.
6. İki basamaklı üç doğal sayıyı eldesiz toplayıp sonucunu yazar/söyler.
7. Üç basamaklı bir doğal sayı ile tek basamaklı bir doğal sayıyı eldesiz toplayıp sonucunu yazar/söyler.
8. Üç basamaklı bir doğal sayı ile iki basamaklı bir doğal sayıyı eldesiz toplayıp sonucunu yazar/söyler.
9. Üç basamaklı bir doğal sayı ile üç basamaklı bir doğal sayıyı eldesiz toplayıp sonucunu yazar/söyler.
10. Dört basamaklı bir doğal sayı ile tek basamaklı bir doğal sayıyı eldesiz toplayıp sonucunu yazar/söyler.
11. Dört basamaklı bir doğal sayı ile iki basamaklı bir doğal sayıyı eldesiz toplayıp sonucunu yazar/söyler.
12. Dört basamaklı bir doğal sayı ile üç basamaklı bir doğal sayıyı eldesiz toplayıp sonucunu yazar/söyler.
13. Dört basamaklı bir doğal sayı ile dört basamaklı bir doğal sayıyı eldesiz toplayıp sonucunu yazar/söyler.

Amaç 22. Doğal sayılarla eldeli toplama işlemi yapar.
Davranışlar
1. İki basamaklı bir doğal sayı ile tek basamaklı bir doğal sayıyı eldeli toplayıp sonucunu yazar/söyler.
2. İki basamaklı bir doğal sayı ile iki basamaklı bir doğal sayıyı eldeli toplayıp sonucunu yazar/söyler.
3. İki basamaklı bir doğal sayı ile tek basamaklı iki doğal sayıyı eldeli toplayıp sonucunu yazar/söyler.
4. İki basamaklı üç doğal sayıyı eldeli toplayıp sonucunu yazar/söyler.
5. Üç basamaklı bir doğal sayı ile tek basamaklı bir doğal sayıyı eldeli toplayıp sonucunu yazar/söyler.
6. Üç basamaklı bir doğal sayı ile iki basamaklı bir doğal sayıyı eldeli toplayıp sonucunu yazar/söyler.
7. Üç basamaklı bir doğal sayı ile üç basamaklı bir doğal sayıyı eldeli toplayıp sonucunu yazar/söyler.
8. Dört basamaklı bir doğal sayı ile tek basamaklı bir doğal sayıyı eldeli toplayıp sonucunu yazar/söyler.
9. Dört basamaklı bir doğal sayı ile iki basamaklı bir doğal sayıyı eldeli toplayıp sonucunu yazar/söyler.
10. Dört basamaklı bir doğal sayı ile üç basamaklı bir doğal sayıyı eldeli toplayıp sonucunu yazar/söyler.
11. Dört basamaklı bir doğal sayı ile dört basamaklı bir doğal sayıyı eldeli toplayıp sonucunu yazar/söyler.
12. Verilen toplama işlemini hesap makinesi ile yapar


Amaç 23. Toplama işlemi içeren problemleri kurma ve çözme becerisi geliştirir.
Davranışlar
1. Tek basamaklı iki doğal sayıyı kullanarak toplama işlemi ile ilgili problem çözer/kurar.
2. Tek basamaklı üç doğal sayıyı kullanarak toplama işlemi ile ilgili problem çözer/kurar.
3. İki basamaklı bir doğal sayı ile tek/iki basamaklı bir doğal sayıyı kullanarak eldesiz toplamayı gerektiren problem çözer/kurar.
4. İki basamaklı bir doğal sayı ile tek/iki basamaklı iki doğal sayıyı kullanarak eldesiz toplamayı gerektiren problem çözer/kurar.
5. Üç basamaklı bir doğal sayı ile tek/iki basamaklı bir doğal sayıyı kullanarak eldesiz toplamayı gerektiren problem çözer/kurar.
6. Üç basamaklı bir doğal sayı ile üç basamaklı bir doğal sayıyı kullanarak eldesiz toplamayı gerektiren problem çözer/kurar.
7. Dört basamaklı bir doğal sayı ile tek/iki basamaklı bir doğal sayıyı kullanarak eldesiz toplamayı gerektiren problem çözer/kurar.
8. Dört basamaklı bir doğal sayı ile üç/dört basamaklı bir doğal sayıyı kullanarak eldesiz toplamayı gerektiren problem çözer/kurar.
9. İki basamaklı bir doğal sayı ile tek/iki basamaklı bir doğal sayıyı kullanarak eldeli toplamayı gerektiren problem çözer/kurar.
10. İki basamaklı bir doğal sayı ile tek/iki basamaklı iki doğal sayıyı kullanarak eldeli toplamayı gerektiren problem çözer/kurar.
11. Üç basamaklı bir doğal sayı ile tek/iki basamaklı bir doğal sayıyı kullanarak eldelitoplamayı gerektiren problem çözer/kurar.
12. Üç basamaklı bir doğal sayı ile üç basamaklı bir doğal sayıyı kullanarak eldeli toplamayı gerektiren problem çözer/kurar.
13. Dört basamaklı bir doğal sayı ile tek/iki basamaklı bir doğal sayıyı kullanarak eldeli toplamayı gerektiren problem çözer/kurar.
14. Dört basamaklı bir doğal sayı ile üç/dört basamaklı bir doğal sayıyı kullanarak eldeli toplamayı gerektiren problem çözer/kurar.
15. Toplama işlemi gerektiren problemi hesap makinesi ile yapar.

Amaç 24. Doğal sayılarla onluk bozmayı gerektirmeyen çıkarma işlemi yapar.
Davranışlar
1. Tek basamaklı bir doğal sayıdan, tek basamaklı bir doğal sayıyı alt alta veya yan yana çıkarıp sonucu yazar/söyler.
2. İki basamaklı bir doğal sayıdan, onluk bozmayı gerektirmeyecek şekilde tek basamaklı bir doğal sayıyı çıkarıp sonucunu yazar/söyler.
3. İki basamaklı bir doğal sayıdan, onluk bozmayı gerektirmeyecek şekilde iki basamaklı bir doğal sayıyı çıkarıp sonucunu yazar/söyler.
4. Üç basamaklı bir doğal sayıdan, onluk bozmayı gerektirmeyecek şekilde tek basamaklı bir doğal sayıyı çıkarıp sonucunu yazar/söyler.
5. Üç basamaklı bir doğal sayıdan, onluk bozmayı gerektirmeyecek şekilde iki basamaklı bir doğal sayıyı çıkarıp sonucunu yazar/söyler.
6. Üç basamaklı bir doğal sayıdan, onluk bozmayı gerektirmeyecek şekilde üç basamaklı bir doğal sayıyı çıkarıp sonucunu yazar/söyler.
7. Dört basamaklı bir doğal sayıdan, onluk bozmayı gerektirmeyecek şekilde tek basamaklı bir doğal sayıyı çıkarıp sonucu yazar/söyler.
8. Dört basamaklı bir doğal sayıdan, onluk bozmayı gerektirmeyecek şekilde iki basamaklı bir doğal sayıyı çıkarıp sonucunu yazar/söyler.
9. Dört basamaklı bir doğal sayıdan, onluk bozmayı gerektirmeyecek şekilde üç basamaklı bir doğal sayıyı çıkarıp sonucunu yazar/söyler.
10. Dört basamaklı bir doğal sayıdan, onluk bozmayı gerektirmeyecek şekilde dört basamaklı bir doğal sayıyı çıkarıp sonucunu yazar/söyler.

Amaç 25. Doğal sayılarla onluk, yüzlük, binlik bozmayı gerektiren çıkarma işlemi yapar.
Davranışlar
1. İki basamaklı bir doğal sayıdan, onluk bozmayı gerektirecek şekilde tek basamaklı bir doğal sayıyı çıkarıp sonucunu yazar/söyler.
2. İki basamaklı bir doğal sayıdan, onluk bozmayı gerektirecek şekilde iki basamaklı bir doğal sayıyı çıkarıp sonucunu yazar/söyler.
3. Üç basamaklı bir doğal sayıdan, onluk, yüzlük bozmayı gerektirecek şekilde tek basamaklı bir doğal sayıyı çıkarıp sonucunu yazar/söyler.
4. Üç basamaklı bir doğal sayıdan, onluk, yüzlük bozmayı gerektirecek şekilde iki basamaklı bir doğal sayıyı çıkarıp sonucunu yazar/söyler.
5. Üç basamaklı bir doğal sayıdan, onluk, yüzlük bozmayı gerektirecek şekilde üç basamaklı bir doğal sayıyı çıkarıp sonucunu yazar/söyler.
6. Dört basamaklı bir doğal sayıdan, onluk, yüzlük bozmayı gerektirecek şekilde tek basamaklı bir doğal sayıyı çıkarıp sonucunu yazar/söyler.
7. Dört basamaklı bir doğal sayıdan, onluk, yüzlük, binlik bozmayı gerektirecek şekilde iki basamaklı bir doğal sayıyı çıkarıp sonucunu yazar/söyler.
8. Dört basamaklı bir doğal sayıdan, onluk, yüzlük, binlik bozmayı gerektirecek şekilde üç basamaklı bir doğal sayıyı çıkarıp sonucunu yazar/söyler.
9. Dört basamaklı bir doğal sayıdan, onluk, yüzlük, binlik bozmayı gerektirecek şekilde dört basamaklı bir doğal sayıyı çıkarıp sonucunu yazar/söyler.
10. Verilen çıkarma işlemini hesap makinesi ile yapar.

Amaç 26. Çıkarma işlemi içeren problemleri kurma ve çözme becerisi geliştirir.
Davranışlar
1. Tek basamaklı iki doğal sayıyı kullanarak çıkarma işlemi ile ilgili problem çözer/kurar.
2. İki basamaklı bir doğal sayı ile tek/iki basamaklı bir doğal sayıyı onluk bozmadan çıkararak problem çözer/kurar.
3. Üç basamaklı bir doğal sayıdan tek/iki basamaklı bir doğal sayıyı onluk bozmadan çıkararak problem çözer/kurar.
4. Üç basamaklı bir doğal sayıdan üç basamaklı bir doğal sayıyı onluk bozmadan çıkararak problem çözer/kurar.
5. Dört basamaklı bir sayıdan tek/iki basamaklı bir doğal sayıyı onluk bozmadan çıkararak problem çözer/kurar.
6. Dört basamaklı bir doğal sayıdan üç/dört basamaklı bir doğal sayıyı onluk bozmadan çıkararak problem çözer/kurar.
7. İki basamaklı bir doğal sayıdan tek/iki basamaklı bir doğal sayıyı onluk bozarak çıkarıp problem çözer/kurar.
8. Üç basamaklı bir doğal sayıdan tek/iki basamaklı bir doğal sayıyı onluk, yüzlük bozarak çıkarıp problem çözer/kurar.
9. Üç basamaklı bir doğal sayıdan üç basamaklı bir doğal sayıyı onluk, yüzlük bozarak çıkarıp problem çözer/kurar.
10. Dört basamaklı bir doğal sayıdan tek/iki basamaklı bir doğal sayıyı onluk, yüzlük, binlik bozarak çıkarıp problem çözer/kurar.
11. Dört basamaklı bir doğal sayıdan üç/dört basamaklı bir doğal sayıyı onluk, yüzlük, binlik bozarak çıkarıp problem çözer/kurar.
12. Çıkarma işlemi gerektiren problemi hesap makinesi ile yapar.

Amaç 27. Doğal sayılarla eldesiz çarpma işlemi yapar.
Davranışlar
1. Tek basamaklı bir doğal sayı ile, tek basamaklı bir doğal sayıyı alt alta çarpıp sonucunu yazar/söyler.
2. İki basamaklı bir doğal sayı ile tek basamaklı bir doğal sayıyı eldesiz çarpıp sonucunu yazar/söyler.
3. İki basamaklı bir doğal sayı ile iki basamaklı bir doğal sayıyı eldesiz çarpıp sonucunu yazar/söyler.
4. Üç basamaklı bir doğal sayı ile tek basamaklı bir doğal sayıyı eldesiz çarpıp sonucunu yazar/söyler.
5. Üç basamaklı bir doğal sayı ile iki basamaklı bir doğal sayıyı eldesiz çarpıp sonucunu yazar/söyler.
6. Üç basamaklı bir doğal sayı ile üç basamaklı bir doğal sayıyı eldesiz çarpıp sonucunu yazar/söyler.

Amaç 28. Doğal sayılarla eldeli çarpma işlemi yapar.
Davranışlar
1. İki basamaklı bir doğal sayı ile tek basamaklı bir doğal sayıyı eldeli çarpıp sonucunu yazar/söyler.
2. İki basamaklı bir doğal sayı ile iki basamaklı bir doğal sayıyı eldeli çarpıp sonucunu yazar/söyler.
3. Üç basamaklı bir doğal sayı ile tek basamaklı bir doğal sayıyı eldeli çarpıp sonucunu yazar/söyler.
4. Üç basamaklı bir doğal sayı ile iki basamaklı bir doğal sayıyı eldeli çarpıp sonucunu yazar/söyler.
5. Üç basamaklı bir doğal sayı ile üç basamaklı bir doğal sayıyı eldeli çarpıp sonucunu yazar/söyler.Amaç 29. Doğal sayılarla kısa yoldan çarpma işlemi yapar.
Davranışlar
1. Bir doğal sayıyı 10 (100, 1000, 10000, 100000,.....) ile kısa yoldan çarparak sonucunu yazar/söyler.
2. Birler basamağındaki rakamı “0” olan iki basamaklı bir doğal sayının bir basamaklı doğal sayı ile kısa yoldan çarpımını yazar/söyler.
3. Birler basamağındaki rakamı “0” olan iki basamaklı iki doğal sayının kısa yoldan çarpımını yazar/söyler.
4. Birler basamağındaki rakamı “0” olan iki basamaklı bir doğal sayı ile iki basamaklı bir doğal sayının kısa yoldan çarpımını yazar/söyler.
5. Verilen çarpma işlemini hesap makinesi ile yapar.

Amaç 30. Çarpma işlemi içeren problemleri kurma ve çözme becerisi geliştirir.
Davranışlar
1. Tek basamaklı iki doğal sayıyı kullanarak çarpma işlemi gerektiren problem çözer/kurar.
2. İki/üç basamaklı bir doğal sayı ile tek basamaklı bir doğal sayıyı kullanarak eldesiz çarpmayı gerektiren problem çözer/kurar.
3. İki/üç basamaklı bir doğal sayı ile iki basamaklı bir doğal sayıyı kullanarak eldesiz çarpmayı gerektiren problem çözer/kurar.
4. Üç basamaklı iki doğal sayıyı kullanarak eldesiz çarpmayı gerektiren problem çözer/kurar.
5. İki/üç basamaklı bir doğal sayı ile tek basamaklı bir doğal sayıyı kullanarak eldeli çarpmayı gerektiren problem çözer/kurar.
6. İki/üç basamaklı bir doğal sayı ile iki basamaklı bir doğal sayıyı kullanarak eldeli çarpmayı gerektiren problem çözer/kurar.
7. Üç basamaklı iki doğal sayıyı kullanarak eldeli çarpmayı gerektiren problem çözer/kurar.
8. Çarpma işlemi gerektiren problemi hesap makinesi ile yapar.

Amaç 31. Doğal sayılarla kalansız bölme işlemi yapar.
Davranışlar
1. Tek basamaklı bir doğal sayıyı tek basamaklı bir doğal sayıya kalansız bölerek sonucunu yazar/söyler.
2. İki basamaklı bir doğal sayıyı tek basamaklı bir doğal sayıya kalansız bölerek sonucunu yazar/söyler.
3. İki basamaklı bir doğal sayıyı iki basamaklı bir doğal sayıya kalansız bölerek sonucunu yazar/söyler.
4. Üç basamaklı bir doğal sayıyı tek basamaklı bir doğal sayıya kalansız bölerek sonucunu yazar/söyler.
5. Üç basamaklı bir doğal sayıyı iki basamaklı bir doğal sayıya kalansız bölerek sonucunu yazar/söyler.
6. Üç basamaklı bir doğal sayıyı üç basamaklı bir doğal sayıya kalansız bölerek sonucunu yazar/söyler.

Amaç 32. Doğal sayılarla kalanlı bölme işlemi yapar.
Davranışlar
1. Tek basamaklı bir doğal sayıyı, tek basamaklı bir doğal sayıya kalanlı bölerek sonucunu yazar/söyler.
2. İki basamaklı bir doğal sayıyı tek basamaklı bir doğal sayıya kalanlı bölerek sonucunu yazar/söyler.
3. İki basamaklı bir doğal sayıyı iki basamaklı bir doğal sayıya kalanlı bölerek sonucunu yazar/söyler.
4. Üç basamaklı bir doğal sayıyı tek basamaklı bir doğal sayıya kalanlı bölerek sonucunu yazar/söyler.
5. Üç basamaklı bir doğal sayıyı iki basamaklı bir doğal sayıya kalanlı bölerek sonucunu yazar/söyler.
6. Üç basamaklı bir doğal sayıyı üç basamaklı bir doğal sayıya kalanlı bölerek sonucunu yazar/söyler.
7. Verilen bölme işlemini hesap makinesi ile yapar.

Amaç 33. Bölme işlemi içeren problemleri kurma ve çözme becerisi geliştirir.
Davranışlar
1. Tek basamaklı iki doğal sayıyı kullanarak kalansız bölmeyi gerektiren problem çözer/kurar.
2. İki/üç basamaklı bir doğal sayı ile tek basamaklı bir doğal sayıyı kullanarak kalansız bölmeyi gerektiren problem çözer/kurar.
3. İki/üç basamaklı bir doğal sayı ile iki basamaklı bir doğal sayıyı kullanarak kalansız bölmeyi gerektiren problem çözer/kurar.
4. Üç basamaklı iki doğal sayıyı kullanarak kalansız bölmeyi gerektiren problem çözer/kurar.
5. Tek basamaklı iki doğal sayıyı kullanarak kalanlı bölmeyi gerektiren problem çözer/kurar.
6. İki/üç basamaklı bir doğal sayı ile tek basamaklı bir doğal sayıyı kullanarak kalanlı bölmeyi gerektiren problem çözer/kurar.
7. İki/üç basamaklı bir doğal sayı ile iki basamaklı bir doğal sayıyı kullanarak kalanlı bölmeyi gerektiren problem çözer/kurar.
8. Üç basamaklı iki doğal sayıyı kullanarak kalanlı bölmeyi gerektiren problem çözer/kurar.
9. Bölme işlemi gerektiren problemi hesap makinesi ile yapar.Amaç 34. Dört işlemi içeren problemleri kurma ve çözme becerisi geliştirir.
Davranışlar
1. Birden fazla işlem kullanarak 10’a kadar olan doğal sayılarla problem çözer/kurar.
2. Birden fazla işlem kullanarak 100’e kadar olan doğal sayılarla problem çözer/kurar.
3. Birden fazla işlem kullanarak 1000’e kadar olan doğal sayılarla problem çözer/kurar.
4. Birden fazla işlem kullanarak 1000’den fazla doğal sayılarla problem çözer/kurar.
5. Birden fazla işlem içeren problemleri hesap makinesi kullanarak çözer.

ÜNİTE VI: ÖLÇÜLER
Amaç 35. Standart olmayan uzunluk ölçüleriyle ölçme yapar.
Davranışlar
1. Belirtilen mesafeyi/nesneyi parmakla ölçer.
2. Belirtilen mesafeyi/nesneyi parmakla ölçtüğünde, kaç parmak geldiğini söyler.
3. Belirtilen mesafeyi/nesneyi karışla ölçer.
4. Belirtilen mesafeyi/nesneyi karışla ölçtüğünde, kaç karış geldiğini söyler.
5. Belirtilen mesafeyi/nesneyi kulaçla ölçer.
6. Belirtilen mesafeyi/nesneyi kulaçla ölçtüğünde, kaç kulaç geldiğini söyler.
7. Belirtilen mesafeyi/nesneyi ayakla ölçer.
8. Belirtilen mesafeyi/nesneyi ayakla ölçtüğünde, kaç ayak geldiğini söyler.
9. Belirtilen mesafeyi/nesneyi adımla ölçer.
10. Belirtilen mesafeyi/nesneyi adımla ölçtüğünde, kaç adım geldiğini söyler.
.
Amaç 36. Metreyi bilir.
Davranışlar
1. Çeşitli ölçme araçları arasından “metreyi” gösterir.
2. Gösterilen ölçme aracının” metre” olduğunu söyler.
3. Nesnelerin uzunluklarının metreyle ölçüldüğünü söyler.
4. Uzunluk ölçüsü biriminin “metre” olduğunu söyler.
5. Metrenin kısaltılmış gösteriminin “m” olduğunu söyler.
6. Metrenin kısaltılmış gösterimini yazar.

Amaç 37. Metrenin as katları ve katlarını bilir.
Davranışlar
1. Bir metrelik uzunluğun yüz santimetre olduğunu söyler.
2. Santimetrenin kısaltılmış gösteriminin “cm” olduğunu söyler.
3. Santimetrenin kısaltılmış gösterimini yazar.
4. Bir metrelik uzunluğun bin milimetre olduğunu söyler.
5. Milimetrenin kısaltılmış gösteriminin “mm” olduğunu söyler.
6. Milimetrenin kısaltılmış gösterimini yazar.
7. Bir kilometrelik uzunluğun bin metre olduğunu söyler.
8. Kilometrenin kısaltılmış gösteriminin “km” olduğunu söyler.
9. Kilometrenin kısaltılmış gösterimini yazar.
10. M, cm, mm ve km’nin kullanıldığı yerleri söyler

Amaç 38. Metreyle ölçme yapar.
Davranışlar
1. Gösterilen nesneyi metreyle ölçer.
2. Metreyle ölçtüğü nesnenin kaç metre geldiğini söyler.
3. Metreyle ölçtüğü nesnenin kaç metre olduğunu yazar.
4. Metre birimiyle ilgili problem çözer/kurar.

Amaç 39. Cetvelle ölçme yapar.
Davranışlar
1. Gösterilen nesneyi cetvelle santimetre cinsinden ölçer.
2. Cetvelle ölçtüğü nesnenin kaç santimetre geldiğini söyler.
3. Cetvelle ölçtüğü nesnenin kaç santimetre geldiğini yazar.
4. Santimetre birimiyle ilgili problem çözer/kurar.

Amaç 40. Çizgi çizme çalışması yapar.
Davranışlar
1. Metre birimi belirtilen bir uzunluğu metreyle çizer.
2. Santimetre birimi belirtilen bir uzunluğu cetvelle çizer.
Amaç 41. Kilogram ve gramı günlük yaşantısında kullanır.
Davranışlar
1. Bir kilogramı gösterir.
2. Yarım kilogramı gösterir.
3. 250 gramı gösterir.
4. Kilogramın kısaltılmış gösteriminin “kg” olduğunu söyler.
5. Gramın kısaltılmış gösteriminin “gr” olduğunu söyler.
6. Bin gramın bir kilogram olduğunu söyler.
7. Verilen katı maddeyi kilogram/gram kullanarak ölçer.
8. Kilogram kullanarak ölçüm yaptığı maddenin kaç kilogram/gram geldiğini söyler.
9. Kilogram kullanarak ölçüm yaptığı maddenin kaç kilogram/gram geldiğini yazar.
10. Kilogram ve gramın kullanıldığı problemleri çözer/kurar.

Amaç 42. Litreyi ve yarım litreyi tanır.
Davranışlar
1. Litreyi gösterir.
2. Çeşitli şekillerdeki kaplara 1’er litrelik sıvı konulduğunda miktarın değişmediğini söyler.
3. Yarım litrenin 500 ml olduğunu söyler/yazar.
4. İki yarım litrenin 1 litre olduğunu söyler/yazar.
5. Bir litrenin 1000 ml olduğunu söyler/yazar.

Amaç 43. Saati bilir.
Davranışlar
1. Saatin zaman ölçen bir araç olduğunu söyler.
2. Saat üzerinde akrebi gösterir.
3. Saat üzerinde akrep gösterildiğinde “akrep” olduğunu söyler.
4. Saat üzerinde yelkovanı gösterir.
5. Saat üzerinde yelkovan gösterildiğinde “yelkovan” olduğunu söyler.
6. Saat üzerinde akrep, yelkovan ve rakamlar bulunduğunu söyler.
7. Kısa kol olan akrebin saatleri gösterdiğini söyler.
8. Uzun kol olan yelkovanın dakikaları gösterdiğini söyler
9. Söylenen tam saati gösterir.
10. Akrebin bir rakam üzerinde, yelkovanın ise 12’nin üzerinde olması durumuna “tam saat” denildiğini söyler.
11. Söylenen yarım saati gösterir.
12. Akrebin bir rakamın üzerinde, yelkovanın ise 6’nın üzerinde olması durumuna “yarım saat” denildiğini söyler.
13. Söylenen çeyrek saati gösterir.
14. Akrebin bir rakamın üzerinde, yelkovanın ise 3 veya 9’un üzerinde olması durumuna “çeyrek saat” denildiğini söyler.

Amaç 44. Saati okur.
Davranışlar
1. Tam saate göre ayarlanan saatin kaç olduğunu söyler.
2. Yarım saate göre ayarlanan saatin kaç olduğunu söyler.
3. Çeyrek saate göre ayarlanan saatin kaç olduğunu söyler.
4. Belirtilen bir saat aralığını “geçe” veya “var/kala” ifadelerini kullanarak okur.
5. Tam, yarım ve çeyrek saatlerin kullanıldığı problemleri çözer/kurar.

Amaç 45. Zaman ölçülerinden dakikayı bilir.
Davranışlar
1. Bir saatin ” 60 dakika” olduğunu söyler.
2. Yarım saatin “30 dakika” olduğunu söyler.
3. Çeyrek saatin “15 dakika” olduğunu söyler.
4. Dakikanın kısaltılmış gösteriminin “dk” olduğunu söyler.
5. Dakikanın kısaltılmış gösterimini yazar.

Amaç 46. Zaman ölçülerinden saniyeyi bilir.
Davranışlar
1. Bir dakikanın “60 saniye” olduğunu söyler.
2. Saniyenin kısaltılmış gösteriminin “sn” olduğunu söyler.
3. Saniyenin kısaltılmış gösterimini yazar.Amaç 47. Parayı tanır.
Davranışlar
1. Gösterilen paranın kaç YTL olduğunu söyler.
2. Gösterilen paranın kaç yeni kuruş olduğunu söyler.

Amaç 48. Paralar arasındaki ilişkiyi günlük yaşantısında uygular.
Davranışlar.
1. Verilen madenî paranın kendisinden küçük belirtilen madenî paradan kaç taneye karşılık geldiğini uygulayarak gösterir.
2. Verilen madenî paralar arasından belirtilen paranın diğer paralara göre değerini söyler.
3. Verilen kâğıt paranın kendisinden küçük belirtilen kâğıt paradan kaç taneye karşılık geldiğini söyler.
4. Verilen kâğıt paralar arasından belirtilen paranın diğer paralara göre değerini söyler.
5. Verilen paralar arasından (madenî, kâğıt) belirtilen paranın diğer paralara göre değerini söyler.
6. Paralarla ilgili problemleri çözer/kurar.

Amaç 49. Alan ölçülerini bilir.
Davranışlar
1. Zeminlerin yüzeylerinin metre kare ile ölçüldüğünü söyler.
2. Alan ölçüsü temel biriminin metre kare olduğunu söyler.
3. Metre karenin kısaltılmış gösteriminin “m2” olduğunu söyler.
4. Metre karenin kısaltılmış gösterimini yazar.
5. Santimetre karenin metre karenin as katı olduğunu söyler.
6. Santimetre karenin kısaltılmış gösteriminin “cm2” olduğunu söyler.
7. Santimetre karenin kısaltılmış gösterimini yazar.

Amaç 50. Alan ölçülerini günlük yaşantısında uygular.
Davranışlar
1. Verilen kare/dikdörtgen yüzeyi istenilen birim karelere ayırır.
2. Verilen kare/dikdörtgen yüzeyi istenilen birim karelere ayırdığında yüzeyde kaç birim kare bulunduğunu söyler.
3. Bir metre karelik yapılmış araçla belirtilen yüzeyi ölçerek sonucu söyler.
4. İçinde metrekare ve santimetre kare geçen problemleri çözer/kurar.

ÜNİTE VII: GEOMETRİ

Amaç 51. Eğri, doğru ve doğru parçasını tanır.
Davranışlar
1. Eğriyi çevresindeki modellerde gösterir.
2. Doğruyu çevresindeki modellerde gösterir.
3. Doğru parçasını çevresindeki modellerde gösterir.

Amaç 52. Eğri, doğru ve doğru parçası çizer.
Davranışlar
1. Bir eğri çizer.
2. Cetvel yardımıyla bir doğru çizer.
3. Cetvel yardımıyla bir doğru parçası çizer.
4. Verilen bir doğrudan doğru parçası elde eder.
5. Verilen bir doğru parçasından doğru elde eder.
6. Noktalardan doğru/doğru parçası elde eder.
7. Adı ile verilen bir doğru veya doğru parçası çizer.
8. Uzunluğu söylenen bir doğru parçası çizer.
9. Uzunluğu ve adı verilen bir doğru parçası çizer.

Amaç 53. Doğruların birbirlerine göre durumlarını bilir.
Davranışlar
1. Paralel doğruları çevresinden modellerle gösterir.
2. Paralel doğruların tanımını yapar.
3. Kesişen doğruları çevresinden modellerle gösterir.
4. Kesişen doğruların tanımını yapar.
5. Dik doğruları çevresinden modellerle gösterir.
6. Dik doğruların tanımını yapar.Amaç 54. Dik, paralel ve kesişen doğrular çizer.
Davranışlar
1. Cetvel/gönye kullanarak doğrular çizer.
2. Verilen bir doğruya üzerinde belirtilen bir noktadan cetvel ile dikme çizer.
3. Cetvel/gönye kullanarak paralel doğrular çizer.
4. Verilen bir doğruya cetvel kullanarak paralel doğrular çizer.
5. Cetvel/gönye kullanarak kesişen doğrular çizer.

Amaç 55. Dik açıyı tanır.
Davranışlar
1. Dik açıyı çevresinden modellerle gösterir.
2. Dik açının tanımını yapar.

Amaç 56. Kareyi tanır.
Davranışlar
1. Karenin dört kenarını gösterir.
2. Karenin dört kenarı olduğunu söyler.
3. Karenin kenar uzunluklarının birbirine eşit olduğunu söyler.
4. Karenin kenarların birbirine dik olduğunu söyler.
5. Geometrik şekiller arasından “kare” olan şekli gösterir.
6. Çevresindeki nesnelerin “kare” olan bölümlerini gösterir.
7. Geometrik şekillerden kare veya çevresindeki nesnelerin “kare” olan bölümü gösterildiğinde “ kare” olduğunu söyler.

Amaç 57. Kare çizer.
Davranışlar
1. Kenar uzunluğu belirtilen kareyi cetvel kullanarak çizer.
2. Çizdiği/çizilen karenin köşelerini adlandırır.
3. Çizdiği/çizilen karenin kenarlarını adlandırır.

Amaç 58. Karenin çevresini hesaplar.
Davranışlar
1. Çizilmiş olarak verilen bir karenin çevresini ölçer/söyler.
2. Karenin çevresini dört kenarının uzunluğunu toplayarak hesaplar/yazar.
3. Karenin çevresini bir kenarının uzunluğunu dört ile çarparak hesaplar/yazar.

Amaç 59. Karenin alanını hesaplar.
Davranışlar
1. Kare şeklindeki bir bölgeyi belirtilen birim alanlara ayırır.
2. Bir kenarı verilen karenin alanını hesaplar.

Amaç 60. Dikdörtgeni tanır.
Davranışlar
1. Dikdörtgenin dört kenarını gösterir.
2. Dikdörtgenin dört kenarı olduğunu söyler.
3. Dikdörtgenin karşılıklı kenar uzunluklarının eşit olduğunu söyler.
4. Dikdörtgenin kenarlarının birbirine dik olduğunu söyler.
5. Geometrik şekiller arasından “dikdörtgen” olan şekli gösterir.
6. Çevresindeki nesnelerin “dikdörtgen” olan bölümlerini gösterir.
7. Geometrik şekil veya çevresindeki nesnelerin “dikdörtgen” olan bölümü gösterildiğinde “dikdörtgen” olduğunu söyler.

Amaç 61. Dikdörtgen çizer.
Davranışlar
1. Uzun ve kısa kenarlarının uzunluğu belirtilen dikdörtgeni cetvel kullanarak çizer.
2. Çizdiği/çizilen dikdörtgenin köşelerini adlandırır.
3. Çizdiği/çizilen dikdörtgenin kenarlarını adlandırır.

Amaç 62. Dikdörtgenin çevresini hesaplar.
Davranışlar
1. Çizilmiş olarak verilen bir dikdörtgenin çevresini ölçer/söyler.
2. Dikdörtgenin çevresini dört kenarının uzunluğunu toplayarak hesaplar/yazar.
3. Dikdörtgenin çevresini kısa ve uzun kenarlarının uzunluğunu iki ile çarpıp çarpım sonuçlarını toplayarak hesaplar/yazar.
4. Dikdörtgenin çevresini kısa ve uzun kenarlarının toplamını iki ile çarparak hesaplar/yazar.
Amaç 63. Dikdörtgenin alanını hesaplar.
Davranışlar
1. Dikdörtgen şeklindeki bir bölgeyi belirtilen birim alanlarına ayırır.
2. Kısa ve uzun kenarlarının uzunluğu verilen bir dikdörtgenin alanını hesaplar.

Amaç 64. Üçgeni tanır.
Davranışlar
1. Üçgenin üç kenarını gösterir.
2. Üçgenin üç kenarı olduğunu söyler.
3. Üçgenin üç köşesini gösterir.
4. Üçgenin üç köşesi olduğunu söyler.
5. Geometrik şekiller arasından “üçgen” olan şekli gösterir.
6. Çevresindeki nesnelerin “üçgen” olan bölümlerini gösterir.
7. Geometrik şekil veya çevresindeki nesnelerin “üçgen” olan bölümü gösterildiğinde “üçgen” olduğunu söyler.

Amaç 65. Üçgen çizer.
Davranışlar
1. Kenar uzunlukları belirtilmeyen bir üçgen çizer.
2. Çizdiği/çizilen üçgenin köşelerini adlandırır.
3. Çizdiği/çizilen üçgenin kenarlarını adlandırır.

Amaç 66. Üçgenin çevresini hesaplar.
Davranışlar
1. Çizilmiş olarak verilen bir üçgenin çevresini ölçer/söyler.
2. Üçgenin çevresini kenarlarının uzunluğunu toplayarak hesaplar/yazar.

Amaç 67. Daireyi tanır.
Davranışlar
1. Daireyi çevresinden modellerde gösterir.
2. Dairede merkezin çemberin tüm noktalarından eşit uzaklıkta olduğunu söyler.
3. Çapın tanımını yapar.
4. Yarıçapın tanımını yapar.

Amaç 68. Daire çizer.
Davranışlar
1. Model kullanarak daire çizer.
2. Yarıçap uzunluğu verilen bir daire çizer.

Amaç 69. Geometrik şekiller yapma becerisi geliştirir.
Davranışlar
1. Karton vb. malzemeden belirtilen ölçülerde kare yapar.
2. Karton vb. malzemeden belirtilen ölçülerde dikdörtgen yapar.
3. Karton vb. malzemeden belirtilen ölçülerde üçgen yapar.
4. Karton vb. malzemeden belirtilen ölçülerde daire yapar.

Amaç 70. Küpü tanır.
Davranışlar
1. Küpün altı yüzeyi olduğunu söyler.
2. Küpün on iki kenarı olduğunu söyler.
3. Küpün sekiz köşesi olduğunu söyler.
4. Küpün yüzeylerinin eş karelerden oluştuğunu söyler.
5. Geometrik şekiller arasından “küpü” gösterir.
6. Çevresindeki nesnelerin “küp” olan bölümlerini gösterir.
7. Geometrik şekil veya çevresindeki nesnelerin “küp” olan bölümü gösterildiğinde “küp” olduğunu söyler.

Amaç 71. Küp çizer.
Davranışlar
1. Model kullanarak küpün açık şeklini çizer.
2. Model kullanarak küpün kapalı şeklini çizer.
3. Kenar uzunluğu verilen küpün açık şeklini çizer.
4. Kenar uzunluğu verilen küpün kapalı şeklini çizer.

Amaç 72. Dikdörtgenler prizmasını tanır.
Davranışlar
1. Dikdörtgenler prizmasının altı yüzeyi olduğunu söyler.
2. Dikdörtgenler prizmasının on iki kenarı olduğunu söyler.
3. Dikdörtgenler prizmasının on sekiz köşesi olduğunu söyler.
4. Dikdörtgenler prizmasının kenarlarının birbirine dik olduğunu söyler.
5. Geometrik şekiller arasından “dikdörtgenler prizmasını” gösterir.
6. Çevresindeki nesnelerin “dikdörtgenler prizması” olan bölümlerini gösterir.
7. Geometrik şekil veya çevresindeki nesnelerin “dikdörtgenler prizması” olan bölümü gösterildiğinde “dikdörtgenler prizması” olduğunu söyler.

Amaç 73. Dikdörtgenler prizması çizer.
Davranışlar
1. Model kullanarak dikdörtgenler prizmasının açık şeklini çizer.
2. Model kullanarak dikdörtgenler prizmasının kapalı şeklini çizer.
3. Kenar uzunluğu verilen dikdörtgenler prizmasının açık şeklini çizer.
4. Kenar uzunluğu verilen dikdörtgenler prizmasının kapalı şeklini çizer.

Amaç 74. Silindiri tanır.
Davranışlar
1. Silindirin bir dikdörtgen ve iki daireden oluştuğunu söyler.
2. Silindirin alt ve üst yüzeyinin “daire” den oluştuğunu söyler.
3. Silindirin yan yüzeyinin “dikdörtgen” den oluştuğunu söyler.
4. Geometrik şekiller arasından “silindiri” gösterir.
5. Çevresindeki nesnelerin “silindir” olan bölümlerini gösterir.
6. Geometrik şekil veya çevresindeki nesnelerin “silindir” olan bölümü gösterildiğinde silindir” olduğunu söyler.

Amaç 75. Silindir çizer.
Davranışlar
1. Model kullanarak silindirin açık şeklini çizer.
2. Model kullanarak silindirin kapalı şeklini çizer.
3. Ölçüleri verilen silindirin açık şeklini çizer.
4. Ölçüleri verilen silindirin kapalı şeklini çizer.

Amaç 76. Küreyi tanır.
Davranışlar
1. Geometrik şekiller arasından “küreyi” gösterir.
2. Çevresindeki nesnelerin “küre” olan bölümlerini gösterir.
3. Geometrik şekil veya çevresindeki nesnelerin “küre” olan bölümü gösterildiğinde “küre” olduğunu söyler.

Amaç 77. Koniyi tanır.
Davranışlar
1. Geometrik şekiller arasından “koniyi” gösterir.
2. Çevresindeki nesnelerin “koni” olan bölümlerini gösterir.
3. Geometrik şekil veya çevresindeki nesnelerin “koni” olan bölümü gösterildiğinde “koni” olduğunu söyler.

Amaç 78. Geometrik cisimler yapma becerisi geliştirir.
Davranışlar
1. Karton vb. malzemeden belirtilen ölçülerde küp yapar.
2. Karton vb. malzemeden belirtilen ölçülerde dikdörtgenler prizması yapar.
3. Karton vb. malzemeden belirtilen ölçülerde silindir yapar.
4. Karton vb. malzemeden belirtilen ölçülerde koni yapar.

Amaç 79.Grafiği kavrar.
Davranışlar
1. Verilen bir sütun grafiğini okur.
2. Sütun grafiğinde verilen bilgileri karşılaştırarak grafiği yorumlar.
3. Verilen bir çizgi grafiğini okur.
4. Çizgi grafiğinde verilen bilgileri karşılaştırarak grafiği yorumlar.
5. Verilen bir daire grafiğini okur.
6. Daire grafiğinde verilen bilgileri karşılaştırarak grafiği yorumlar.


Amaç 80. Olasılığı kavrar.
Davranışlar
1. İhtimal içeren cümleler söyler/yazar.
2. İmkânsız ve kesin olaylara örnekler verir.
3. Yapılan bir deneyde elde edilecek çıkanları söyler/yazar.
4. Basit olayların olma olasılığını söyler.
5. Olasılık değerini kesir veya yüzde olarak ifade eder.KONULAR

ÜNİTE I: RİTMİK SAYMALAR

1. Birer Ritmik Sayma
2. Beşer Ritmik Sayma
3. Onar Ritmik Sayma
4. İkişer Ritmik Sayma
5. Üçer Ritmik Sayma
6. Dörder Ritmik Sayma

ÜNİTE II: KÜMELER
Küme ve Eleman

ÜNİTE III: SAYILAR
A. Doğal Sayılar
1. Bir Basamaklı Doğal Sayılar
2. “0” Doğal Sayısı
3. İki Basamaklı Doğal Sayılar
4. Üç Basamaklı Doğal Sayılar
5. Dört Basamaklı Doğal Sayılar
6. Doğal Sayılar Arasındaki İlişkiler
7. Tek ve Çift Doğal Sayılar
8. Sıra Bildiren Sayılar
9. Romen Rakamları

B. Tam Sayılar
C. Kesirler
1. Bütün, yarım, çeyrek
2. . . 1 , 2 , 1 , 2 , 3 , 4 kesirleri
2 2 4 4 4 4
3. Paydası 10 ve100 olan kesirler

ÜNİTE IV: İŞLEMLER

A. Toplama İşlemi
1. Eldesiz toplama
2. Eldeli toplama
3. Toplama işlemi ile ilgili problemler
B. Çıkarma İşlemi
1. Onluk bozma gerektirmeyen çıkarma işlemi
2. Onluk, yüzlük, binlik bozmayı gerektiren çıkarma işlemi
3. Çıkarma işlemi ile ilgili problemler
C. Çarpma İşlemi
1. Eldesiz çarpma
2. Eldeli çarpma
3. Kısa yoldan çarpma
4. Çarpma işlemi ile ilgili problemler
Ç. Bölme İşlemi
1. Kalansız bölme
2. Kalanlı bölme
3. Bölme işlemi ile ilgili problemler
ÜNİTE V: ÖLÇÜLER

A. Uzunluk Ölçüleri
1. Standart olmayan uzunluk ölçüleri
2. Metre, santimetre
3. Metreyle ölçme
4. Cetvelle ölçme
B. Tartma Bilgisi
1. Kilogram, gram
2. Kilogram ve gramın kullanımı
C. Sıvı Ölçüleri
1. Litre, yarım litre
Ç. Zaman Ölçüleri
1. Saat
2. Dakika
3. Saniye
D. Değer Ölçüleri
1. Yeni Türk lirası, yeni kuruş
2. Paralar arasındaki ilişkiler
E. Alan Ölçüleri
1. Metrekare, santimetrekare
2. Metrekare ve santimetrekarenin kullanımı

ÜNİTE VI: GEOMETRİ

A. Doğrular
1. Eğri, doğru ve doğru parçası
2. Paralel, kesişen ve dik doğrular
3. Dik açı
B. Geometrik Şekiller
1. Kare
2. Dikdörtgen
3. Üçgen
4. Daire
C. Geometrik Cisimler
1. Küp
2. Dikdörtgenler prizması
3. Silindir
4. Küre
5. Koni

ÜNİTE VII: İSTATİSTİK VE OLASILIK
A. Grafikler
1. Sütun grafiği
2. Çizgi grafiği
3. Daire grafiği
B. Olasılık
ÖRNEK İŞLENİŞ

Açıklama:
İşlenecek amaç ve davranışların öğretimi için öğrencilerin performansları önceden ölçülür. Bu ölçme sırasında öğretilecek amaç ve davranışlarla ilgili olarak öğrencilere tablodaki sorular sorulur. Doğru yanıtlar “+”, yanlış yanıtlar “-“ ile gösterilir (Performansın belirlenmesi için yapılan çalışma ve buna ilişkin hazırlanan kayıt tablosu günlük plan formatının dışındadır.).


PERFORMANS KAYIT TABLOSU


BİLDİRİMLER

ÖLÇÜT

SORULAR

Ezgi

Gül

Tan
1. Belirtilen bir saat aralığını “geçe” ifadesini kullanarak okur.

3/4
a. Saatin kısa kolu 1 ile 2’nin arasında, uzun kolu 5’in üstünde, saatin kaç olduğunu söyle.
b. Saatin kısa kolu 5 ile 6’nın arasında, uzun kolu 2’nin üstünde, saatin kaç olduğunu söyle.
c. Saatin kısa kolu 11 ile 12’nin arasında, uzun kolu 4’ün üstünde, saatin kaç olduğunu söyle.
d. Saatin kısa kolu 8 ile 9’un arasında, uzun kolu 3’ün üstünde, saatin kaç olduğunu söyle.-


-

-


-

-


-


Sonuç
-
-
-


Ders Adı : Matematik
Ünite Adı : Ölçüler
Konu Adı : Zaman Ölçüleri
Süre : 40 dakika
Yöntem ve Teknikler : Basamaklandırılmış Yöntem
Öğretim Materyalleri : Plastik saat, mukavva saat, resimli kartlar, kalem, kâğıt.
Değerlendirmede Kullanılacak Materyaller : Üzerinde rakamları belirgin olarak gözüken
duvar saati, resimli kartlar, kalem, kâğıt.

Amaç :Saati okur.
Davranış: 1. Belirtilen bir saat aralığını “geçe” ifadesini kullanarak okur.

Performans kayıt tablosu dikkate alınarak davranış ad belirtilerek yeniden yazılır.

Ezgi, Gül, Tan :Öğretmenin saatin kısa kolunu iki rakamın arasına, uzun kolunu bir rakamın üzerine getirerek yaptığı ve “geçe” ifadesini kullanarak söylediği saati önündeki saat üzerinde saati yapar.

Ezgi, Gül, Tan : Öğretmenin saatin kısa kolunu iki rakamın arasına, uzun kolunu bir rakamın üzerine getirerek yaptığı ve “geçe” ifadesini kullanarak söylediği saati önündeki saatleri gösteren resim kartları arasından gösterir.

Ezgi, Gül, Tan : Öğretmenin saatin kısa kolunu iki rakamın arasına, uzun kolunu bir rakamın üzerine getirerek yaptığı ve “geçe” ifadesini kullanarak söylediği saatin kaç olduğunu söyler.


ÖĞRENME VE ÖĞRETME ETKİNLİKLERİ

Öğretmen öğrencilere, “Bugün sizlerle saat konusunu çalışacağız.” diyerek derse giriş yapar. Öğretmen plastik saati eline alır, “Şimdi beni dikkatle izleyin. Saatin kısa kolunu 2 ile 3 rakamlarının arasına koydum, uzun kolunu da 5’in üstüne koydum. Ben saati 2’yi 25 geçiyor yaptım. Şimdi sizler de önünüzdeki saatleri 2’yi 25 geçiyor yapın.”der. Öğretmen öğrencilerin saatlerini kontrol eder. Doğru yapan öğrencileri pekiştirir. Yapamayan öğrenci ya da öğrencilerle çalışmayı tekrar bire bir uygular. Tüm öğrencilerden doğru cevaplar alıp, pekiştirdikten sonra 2. (6’yı 15 geçiyor) ve 3. çalışmayı da (3’ü 20 geçiyor) 1. çalışmadaki aynı uygulamalarla yapar.

Öğretmen öğrencilerden elindeki saate bakmalarını ister “Ben saatin kısa kolunu 1 ile 2 rakamlarının arasına koydum, uzun kolunu da 5’in üstüne koydum. Saati 1’i 25 geçiyor yaptım. Şimdi sizler de önünüzdeki kartlar arasından 1’i 25 geçeyi gösteren kartı gösterin.”der. Sırasıyla tüm öğrenciler kontrol edilir. Doğru cevap veren öğrenciler pekiştirilir, yanlış cevap veren öğrenci ya da öğrencilerle çalışmayı tekrar eder. Tüm öğrencilerden doğru cevaplar alıp, pekiştirdikten sonra 2. (9’u 15 geçiyor) ve 3. çalışmayı da (12’yi 10 geçiyor) 1. çalışmadaki aynı uygulamalarla yapar.

Öğretmen öğrencilere, “Şimdi beni dikkatle izleyin. Saatin kısa kolunu 4 ile 5 rakamlarının arasına koydum, uzun kolunu da 1’in üstüne koydum. Ben saati 4’ü 5 geçiyor yaptım. Şimdi sizler de saatin kaç olduğunu söyleyin.” der. Doğru cevap veren öğrenciler pekiştirilir, yanlış cevap veren öğrenci ya da öğrencilerle çalışmayı tekrar eder. Tüm öğrencilerden doğru cevaplar alıp, pekiştirdikten sonra 2. (7’yi 25 geçiyor) ve 3. çalışmayı da (11’yi 10 geçiyor) 1. çalışmadaki aynı uygulamalarla yapar.


ÖÇLME VE EĞERLENDİRME

Örnek Ölçme Soruları

a. Saatin kısa kolu 3 ile 4’ün arasında, uzun kolu 5’in üstünde, saatin kaç olduğunu söyle.
b. Saatin kısa kolu 10 ile 11’in arasında, uzun kolu 2’nin üstünde, saatin kaç olduğunu söyle.
c. Saatin kısa kolu 11 ile 12’nin arasında, uzun kolu 3’ün üstünde, saatin kaç olduğunu söyle.
d. Saatin kısa kolu 5 ile 6’nın arasında, uzun kolu 4’ün üstünde, saatin kaç olduğunu söyle.


Değerlendirme

Öğretmen değerlendirme için hazırladığı soruları Ezgi, Gül ve Tan’a sorar gelen doğru yanıtlarını pekiştirir. Yanlış yanıt verildiğinde gerekli dönüt ve düzeltmeleri yapar. Öğretmen öğrencilerin ölçme sorularına verdikleri yanıtları ve ders içindeki performanslarını dikkate alarak onların başarıları hakkında sonuca ulaşır.

Hiç yorum yok: